Bài hát đời biết trôi về đâu - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
113
lượt xem
26
download

Bài hát đời biết trôi về đâu - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đời biết trôi về đâu - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đời biết trôi về đâu - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Ñôøi bieát troâi veà ñaâu. Vuõ Thaønh An b4 Ó 4 « « « « _ l «. « ˆ « « « « « « « ˆ « _ _ « j _ ˆ « j « « j « j ˆ « « ˆ « « « « _ _ ======================l & « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « _ j j j « « j j ˆ « Ñôøi bieát troâi veà ñaâu thöông em thui thuûi gioït b « « « « _ l «. « « « « « « « « « « = « _ « « _ « j « « « j « ˆ ˆ « « j « j « ˆ « « « j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j j « « « ======================== l & _ ˙ « _ ˆ « _ ˆ « saàu Ñôøi bieát troâi veà ñaâu thöông con ngô ngaùc maùi &b « « ˙ « _ « j j « _ l «. « « « « ˆ « « « j « « _ j « ˆ « « « « « «= « « « _ _ ======================== l ˆ « « « « ˆ « j j j « « ˆ ˆ ˆ « _ j j _ ˆ « ˆ « ˆ « ñaàu Ñôøi chaéc ñaâu mình ta lang thang thui thuûi khoâng b « « « « « « l «. « ˆ ˆ _ j j « « « « « « « « « « « « l «. ˆ ˆ ˆ j j j « « « « ‰ œ »J »» = & _« « _ « j « « « j ˆ ======================== l « j j ˆ ˆ « « ˙ « « _ ˙ « _ ˆ « _ ˆ « nhaø Ñôøi chaéc ñaâu mình ta leânh ñeânh lôùp soùng xa bôø Ñeâm b œ. »»» « K »»» « œ œ. » ˆ »» « œ « »K l œ œ « «. »J « « « k « ˆ »» k « »»» ======================== l & »» ˆ j « ˆ « « = j ˆ « ñeâm tình vaãn say hoàn vaãn bay theo tình yeâu Yeâu b «. « ˆ « « « «. « ˆ k « ˆ « « « « « l « « k ˆ « « « j _ « « « k ˆ « « _ « k _ ˆ « ˆ « ˆ « j « ======================== l & « _ ˙ « ˆ « « = thöông coøn vaán vöông toaû khoùi höông hy voïng thôm « « « « « & b _ « « _ «. j j « « ˆ « _ ˆ « ˆ « « « l « « « « « j ˆ « « « « _ _ _ ======================== l j « ˆ « ˆ j « « « ˆ « _ _ = « j _ ˆ « j ˆ « j j « ˆ « « ˙ « Ñôøi vaãn luoân coøn ñaây ñeâm ñeâm aáp uû ngaøy ngaøy b « « « « «. « « « « « « l « « « « « j _ ˆ « « « « & _ ˆ ˆ _ ˆ j j « « « « _ « j ˆ j « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ j j j « j « « « ======================== ”« ˙ « l « Ó = « ˙ « « « Tình vaãn luoân coøn ñaây muoân naêm son thaém coøn ñaày.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản