Bài hát đôi mắt nào mở ra - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
154
lượt xem
20
download

Bài hát đôi mắt nào mở ra - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đôi mắt nào mở ra - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đôi mắt nào mở ra - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Ñoâi maét naøo môû ra. Trònh Coâng Sôn 4 « œ « »K k ˆ »» « « « «. « « « k k ˆ ˆ ˆ « « « «= & 4 « « “{ ˆ « « « « « k k ˆ ˆ « « ====================== l « _ j ˆ « Ñoâi maét naøo môû ra treân cao Nhìn Vieät œ « « «. »J « « « œ œ »K »K « œ œ œ. (Ñoâi maét) naøo môû ra hoâm nay Ñeå nhìn œ »»» »» ˆ ˆ ˆ k k « « « »» »» l « « ˆ « =========================l & « »K »K »»» ˆ »» »» j « œ œ »K »K »» »» Nam soáng laïi ngaøy ñaàu Ñoâi maét naøo môû ra cho nhau Nhìn hoàn œ »»» œ œ œ »»»œ . »J K »K »»» » « « œ œ œ. thaáy naéng vaø loaøi ngöôøi Ñoâi maét naøo môû ra cho nhau Nhìn ñaïn »» » œ œ »K »K »» »» « ˆ « »K »K »»» ˆ »» »» j « « =========================l & l « « « « ˆ ˆ k k « « phai nhöõng veát thöông ñau Ñoâi maét naøo môû ra troâng theo Töøng nieàm « « bom vuõ khí im hôi Ñoâi maét naøo môû ra trong toâi Ñeå nhìn œ »»» « « « « « « « «. ˆ k « ˆ « « l « ˆ ˆ k k « « « « « « «. « « « « « « « ˆ ˆ =========================l & j k « « « _ ˆ « « _ j ˆ « ˆ ˆ ˆ k k « « « ˆ ˆ k k « « vui maët ngöôøi thaáy laïi Ñoâi maét naøo môû ra hoâm nay Nhìn röøng theo nhòp möøng maùu chaûy Ñoâi maét naøo môû ra treân vai Nhìn baøn... œ œ œ « œ. »»» »J »K « »»» »» »» ˆ k « « œ œ « œ«« ‰ « 3 « « « « »K »» « »K « « ˆ »» ” » ˆ »» ˆ « k « { =========================l & j kˆ « « « ll 4 « « l « j ˆ ˙ ˆ ˙ « « « « ˆ « « « khoâ leân nhöõng maàm töôi Ñoâi maét... Tìm laïi ñoâi tay cho « « œ »œ ˙ ‰ « « œ ˙ œ œ œ œ « ‰ « « « « « « « »»» »» l »»» « « »»» »»» »»» »»» »»» »»» « ...tay tìm höôùng töông lai Tìm laïi con traêng cho & ˆ ˆ « « j ˆl« « ˙ =========================l l l l˙ « «l« « l« « ˆ « ˆ ˙ ˆ « ˙ « « « j meï veà thaêm luùa Hoïp chôï ñeâm nay cho chò gaùnh em goàng Tìm laïi con ñeâ cho « « « « ˙ ‰ œ »»˙ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ‰ « « «« »»» »»» »»» »»» »»» »»» l »»» cuoäc tình môùi chôùm Gioïng hoø ñong ñöa ñeâm ñaäp luùa beân laøng Tìm bôø ao trong cho « « « « « l »»» «ˆ ˆ »J l » »» =========================l & « ˆ ˆ « l l « l « j ˆ « « ˙ « ˆ « moät baày em beù Tìm haøng tre xanh cho laøng maïc mieàn queâ Tìm laïi thanh « « « « œ »œ ˙ ‰ « « œ ˙ œ œ œ œ « ‰ « « « « « »»» »» »»» »»» »»» »»» « moät ñaøn con gaùi Ngoài giaëc ban mai treo nuï cöôøi ñaàu caây Tìm döôøng ta ˙ ˆ lˆ ˆ « « »»» j ˆ l « « ˙ »»» »»» « « « « =========================l & l l l l˙ « « j ˆ « xuaân cho chò hoàng ñoâi maù Tìm laïi ñoâi vai em veà gaùnh xuaân noàng Tìm «« « « « « « « « « ˙ ‰ œ ˙ œ ˙ œ œ œ « «. = »J »»» »»» »»» »»» ñi khoâng ñaïn mìn theo daáu Tìm laïi treân soâng xuoâi ngöôïc nhöõng ghe thuyeàn Tìm « l « « l « « « « l »»» ˆ ˙ ˆ ˆ ˆ ˆˆ « « « « « « » »» « « & « ========================= ˙ « »» l l l »» » ˆ l ˙ ” « « laïi thô ngaây cho moät baày em beù Tìm laïi ñoâi chaân cho ngöôøi lính trôû veà laïi xoân xao ñeâm ngôïp ñeøn phoá lôùn Tìm buoàng cau cao ñeo gioït naéng buoåi chieàu.
  2. ========================= & l l l l =”

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản