Bài hát dòng sông êm ả - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
94
lượt xem
11
download

Bài hát dòng sông êm ả - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dòng sông êm ả - nguyễn ngọc thiện (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dòng sông êm ả - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

  1. Doøng soâng eâm aû. thô : Traàn vaïn Giaõ £ £ nhaïc : Nguyeãn ngoïc Thieän « « « 4 « « « «. « « « « « « « « & 4 ˆ « « ll « « « ˆ ˆ « « « « l « ˙ j ˆ ˆ _ ˆ ˆ « « « « ====================== l ˆ « « « ˆ j « « #ˆ « _= « ˆ « « « ˆ « £ £ Ta aån mình trong doøng soâng eâm aû Troâi qua ñôøi « « « « « « « « « « « £ « « « & «. ˙ « ˆ « « _ _l _ « « ˆ « « « « « « « « « _ _ l _. « « =========================l ˆ « « « « _ ˆ « « « « _ _ _ ˆ « « « « « « « ˆ « « _ « « « « « ˆ _ « ˆ j ˆ ˆ « « « _« ˆ ˙ ˆ ˆ £ « « £ « « « « ˆ « « « ‰ « « « « em nhö khuùc töï tình Em laø phuø sa ngoït ngaøo thöông quaù « ˙ « « ˆ l « . #ˆ « « « « l « . « « #ˆ « « « « ˆ « ˆ « « « « « ˆ « « « «. « « « « ˆ « « l ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ _ « « j « « ˆ ˆ & ˆ « j « « jˆ « « « « _ˆ « =========================l ˆ ˆ « « « £ ñoãi Nhö caâu daân ca ru maõi ñôøi ta Ta aån mình trong doøng soâng eâm « œ œ »œ »œ ˙ « « « « « « « £ « « « « « « « « « « ˙ »»» »»» »» »» l »»» « =========================l & ˆ « « « « l « « ˆ _ « ˙ « ˆ « ˆ « « « « l « _. _ « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ « « j « « « j « » » ˆ « £ « « « « « « « « aû Coù aùo em bay giöõa ñôøi ta Coù gioù heo may vaøo thôøi con »˙ « « « ˆ « « « « « « . « « ˆ ˆ ˆ « Œ œ œ œ œ »»»œ œ »œ ˆ ˆ « « l ˆ « « « « « l˙ « »»» » »J »» »»» »» »» « ˆ =========================l & « _ _ ˆ « j « « « « « « l l »» »» » « ˆ «« « £ gaùi AÙnh traêng chieàu ñoïng trong ñoâi maét em Thaùng hai ñi beân bôø söông « « ˆ « œ œ « œ. « œ « « « « « ˙ »»» »»» « »» « »» « « « . £ ˆ & « « ˆ l » « j « « « ˆ » ˆ ˆ l ˙ « « « l « « « ˆ. « « « «ˆ l ========================= ˆ ˆ « jj « « « « « _« q « « « « ˆ ˆ _j j « ˆ « £ « « « £ «« £ laïnh Nhôù khoùi hoaøng hoân troâi noåi töï bao giôø Ta yeâu em nhö yeâu doøng soâng « « « « « « « « »» « « »» « »œ « « ˙ « « « « ˆˆ « « « «. « « « « « ˆ ˆ « « « ˆ l «. _ ˆ =========================l & ˙ « « ˆ « « ˆ j « « l » ˆ « « l ˆ « ˆ « « ˆ ˆ « « « j « _ ˆ ˆ ˆ « « « £ aáy OÂm cuoäc tình chaûy suoát ñeán mai sau Ta aån mình trong doøng soâng eâm « « « « « « « « « « #ˆ « « nˆ « « « «« £ « ˙ « « ˆ « ˆ ========================= & ˆ « l #˙« « « ˆ « « ««l « « _« «_ ««« « « _ _ l « « « « j « «ˆ _ ˆ « _ « _ ˙ « ˆ « « _ _ _ « « « ˆ ˆ « « £ £ « Khi trôøi vaøo « œ « « w aû Boû sau löng naêm thaùng muoän phieàn « « « « « « ˆ « « « « « « « #ˆ « « « « « ˆ « j ˆ « « ˆ ˆ « j « « « « ========================= & _ « « ˆ « « « « « . _ « « ˆ l ˆ ˙ « « « « l « . _ « »»» « « l ˆ « « ˆ ˆ « « « ˆ j « ˆ « ˆ = ” thu ñöøng che côn laù ñoå Seõ voâ tình chaïm söông khoùi hö voâ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản