Bài hát dòng sông kỷ niệm - Châu Văn Quang (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
124
lượt xem
20
download

Bài hát dòng sông kỷ niệm - Châu Văn Quang (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dòng sông kỷ niệm - châu văn quang (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dòng sông kỷ niệm - Châu Văn Quang (lời bài hát có nốt)

  1. Doøng soâng kyû nieäm. thô : Thöôøng Ñoan nhaïc : Chaâu vaên Quang bbb 2 Œ ‰ « « 4 « « « « l ˆ. ˆ « k « « « « « « « « « l « « __ l _ « ====================== l & _ l l _. _ « « ˆ ˆ j « « « ˆ k « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ « «. j j « « « « j _= « j « _ ˆ « Trôû laïi doøng soâng xöa doøng soâng ñaày kyû nieäm cuûa bbb « « « « l « « l « « « « « « « « « « l ˙ « ‰ « & « _ _ « «. « « « ˆ « ˆ « _ _ ˆ _ « « j « « ˆ « j ˆ « « ˆ ˆ « =========================l j « « ˆ « ˆ « l « ˆ « « j ˆ « ˆ « moät thôøi aáu thô cuûa moät thôøi aáu thô Trôû bbb « . « ˆ « « œ œ. « »K l »»» ˆ »» k « œ l œ « »œ »œ l « . »J »» »J « »» »» « =========================l & »» ˆ ˆ « « « « « « « « ˆ « « « « l « ˆ ˆ « ˆ « « « ˆ j j « laïi doøng soâng xöa em baây giôø coù coøn toùc xoaõ ruõ vai bbb « « « « « « « « « « « « « l « « Œ l ˙ »»» & ˆ « ˆ « ˆ l ˆ ˆ j « « =========================l « _ ˆ j « « _ ˙ « l _ « ˆ « meàm thuôû chuùng mình beân nhau Bieát bbb œ . »»» »»» . »» l œ »J œ œ l œ « œ l «. »J »» »J « »J »» ˆ »» « « ˆ « »» l « œ »œ »œ l »J œ « »»» »» »» j ˆ « ========================= & maáy muøa möa em thoâi chôø thoâi ñôïi cho loøng ai nhôù bbb ˙ »»» l œ Œ ˙ »»» l »»» l œ. »»» ========================= & « »K l »»» « œ œ. ˆ »» k « œ l « œ »œ »œ l »J »» « »»» »» »» j ˆ « ai Ñôøi nhö maët nöôùc soâng ta veà ñaây nhôù bbb œ . »»» »œ »œ « « »» »» « «ˆ »J œ»» l ˙ »»» œ ‰ « »»» « « « « l j « « ========================= & l ˆ l _ ” _. «{ « ˆ j « « ˆ ˆ k « k « ˆ _ « quaù nhôù thuôû ngaøy xa xöa Trôû laïi doøng soâng bbb « . « ˆ « « l « « « « l « « « « « « j ˆ « _ _ « ˆ ˆ ˆ =========================l & « l « « « « _ « « ˆ j « « « « j «. _ ˆ « j ˆ « j « ˆ « « _ j ˆ « ˆ « xöa nuï hoân coøn ôû laïi Em baây giôø xa & bbb « . « ˆ « « « l « « « « « ˆ « « « « « _ l _ « « « ˆ « ˙ ========================= l_ Œ l Ó « l Ó ” k « _ k « _ ˆ « « j ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ « quaù doøng soâng xöa vaãn eâm ñeàm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản