Bài hát dòng sông ngu ngơ - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
93
lượt xem
12
download

Bài hát dòng sông ngu ngơ - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dòng sông ngu ngơ - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dòng sông ngu ngơ - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Doøng soâng ngu ngô. Vuõ Thaønh An 4 Ó Œ « «. « « j « « « « ˙ « « » » » « ˆ ˆ ˙ l « Œ « l œ œ œ « l «. « « « ˆ »» »» »» ˆ « « « ˙ « &4 « l ˆ ====================== l « « «= ˆ « Doøng soâng ngu ngô vöôït bao baáp beânh thaùc gheành Baõo « «. « « œ œ œ ˙ Œ « «. « « « »» »»» »»» »» ˆ » « « « ˆ ˆ ˙ j « Œ « « « «. & ˙ « « l « « _ ˆ « ˙ « « l ˆ « =========================l « l» « l ˆ « « « « l˙ « ˆ « taùp thôøi gian moøn bao doác nuùi mang mang Doøng soâng lang thang tìm œ œ œ « l «. »»» »»» »»» « « ˆ ˙ « « « l «. « ˆ « « ˙ « ========================= & « l «. « ˙ « « l « œ œ œ l « « »» »»» »» « ˆ » ˆ « » « _ ˆ « trong ñaát naâu kho taøng Xuoáng ñaáy vöïc saâu moø sao cho thaáy thieân « Œ « œ « « « ˙. « ˙ « « »»» « #ˆ « »»» ˆ l « ˆ « ˆ l « « « « « l œ œ « « l ˙. »»» »» « « »»» œ »»» ˆ « =========================l & » ˆ ˆ « « ñaøng Vuõng laày moät thôøi ñôøi ta löøng laãy danh lôïi roài qua Traêng « « « « « « ˙. »»» « « «. « ˆ l ˙ ˆ « « « « «. « l « « « « l « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « & « _ l « _ _ #_ l « « ˆ « « « ========================= « « ˆ _ _ ˙ « _ ˆ « « « « ˆ « « ˆ « ˆ « « « « hoa cuõng nhoøa moät chuùt hö voïng ñöôïc chia cuõng nhö doøng soâng chia « «. « « « « Œ « ˙. »»» »»» l ˙ . œ »»» »»» l « œ ˙ « Œ « =========================l & « l ˆ « ˆ « « « j ˆ ˙ « « « l˙ « « ˆ « soùng chia vôùi nhöng khoâng Doøng soâng theânh thang vöôït œ œ œ « l «. « l «. »»» »»» »»» « « « « ˆ ˙ ˆ ˙ « « « « «. « l « œ œ œ l w ” « »» »»» »» ˆ » « _ l « « ˙ ========================= & « « ˆ « « ˆ « » ra bieån khôi quaây quaàn AÁm aùp ñôøi soâng cuoän trong lôùp soùng cao roäng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản