Bài hát dưới bóng tre làng - Hoàng Châu (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
98
lượt xem
13
download

Bài hát dưới bóng tre làng - Hoàng Châu (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dưới bóng tre làng - hoàng châu (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dưới bóng tre làng - Hoàng Châu (lời bài hát có nốt)

  1. Döôùi boùng tre laøng. b 4 « « « “{ « « »J « « « « Hoaøng Chaâu «« « j j ˆˆ ˆ «« « j ˆ ˆ « « ˆ « « « « œ « l « Œ « ˆ « l j « « ˆ & 4 «. ˆ « j _ « « j _ ˆ j « « ˆ »» « ˆ « ====================== j « = « Döôùi boùng tre laøng moät chieàu khi naéng chöa tan Thoaùng thaáy em « « « ...tình ngöôøi veà vöông traéng hoa cau Tieáng böôùc qua « « « b « « « « « l « Œ « « « l «. « « « « « l « « j j j « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « « « « ˆ _ _ _ « ˆ « j ˆ ˆ « « j « « « ˆ « ˆ j «. ˆ « _ ˆ « ========================= & « j j _ ˆ « j « « ˆ j j j « ˆ « _ ˆ « « cöôøi dòu daøng tay noùn nghieâng che Baùt ngaùt höông ñoàng ñöôøng veà loái cuõ xoân theàm leä möøng em ñoùn nôi xa Khuùc haùt taâm tình gioïng hoø xanh tieác thöông b «. « « « « « « œ »œ œ « Œ « « « « »J »» « « « « « l «. ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « « ˆ « ˆ »» j « J l « »»» ˆ « « « « ˆ « ˆ= j « ˆ « ” 1. ˆ « j j ========================= & j{ xao Höông vöôøn cam toaû ngaùt vaøng caùnh böôùm lao xao Thaém thieát bao... dau con ñoø xöa thöông... ## ˙ b «. « « « « « Œ œ « ˆ « « « « l « ˆ ˆ ˆ ˙ j « « « « »»» »»» œ œ œ « J »»» J « »»» »»» ˙ « « œ l ˆ » J « « »» 2. ========================= & « _ « j j ll l « ˆ j « « _ ˆ « ...nhôù ñôïi ñoùn ñöa ai veà Traêng leân soi boùng qua loøng boài hoài böôùc ## ˙ « œ « « « »»» Œ œ »»» ˙ »»» « »»» j ˆ « ========================= & l « l « j « ˆ « ˙ « « œ « l˙ Œ _ l »»» ˆ « j « « « « j _ ˆ « « « _ ˆ « vui Nhôù maõi giaây phuùt eâm ñeàm tình thaém ñoâi ta Bôø ## « « « « « Œ « « « ˆ « « & « ˙ « « « « « j ˆ ˆ ˆ l « « « « ˙ j « ˙ « « « « l « ˆ « ˆ ˙ j « « « « =========================l j « « « « _ _ ˆ « _ j « « « l _ « _ ˆ « « ˆ « j ˆ « tre beán nöôùc caây ña Tình queâ thaém thieát bao la vui troïn nieàm ## « »J « « « « « Œ « ˆ nˆ l l b « ˆ « « j « « « « « « œ « l j ˆ « l « ˆ « j ========================= & w «. ˆ « j j « « _ ˆ « j _ « ˆ »» « ˆ « vui Döôùi maùi hieân nhaø moät chieàu khi naéng qua b « Œ « « « « « ˆ « « « « j ˆ « ˆ l « « « ˆ « ˆ. « « « « « l « Œ « « « l « ˆ « « j « « « « « j « « ˆ « « ˆ ˆ _ « ˆ « « j ========================= & j _ ˆ « j j ˆ « ˆ j « ˆ « j U song Khung cöûi em ngoài deät maøu saéc aùo queâ höông Ríu rít treân « « « «. « « « « «. « « « « « Œ « & b _. « « _ « « « l « « « « « l ˆ _ « « « l «. = « « « ˆ « « « « « ˆ « _ ˆ ˆ ˆ ˙ j j _ « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « j j ========================= « ˆ « « ˆ j j j « j « j j j « « « « « ” _ ˆ « ˆ « ñoàng ñoaøn ngöôøi naëng tróu ñoâi vai luùa vaøng nhö tô chín roän tieáng ca yeâu ñôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản