Bài hát em cứ đi đi - Nguyễn Minh Châu (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
95
lượt xem
9
download

Bài hát em cứ đi đi - Nguyễn Minh Châu (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát em cứ đi đi - nguyễn minh châu (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát em cứ đi đi - Nguyễn Minh Châu (lời bài hát có nốt)

  1. Em cöù ñi ñi. nhaïc : Nguyeãn Minh Chaâu « « » #4 Ó Œ « ˆ œ œ ˙ thô : Hoaøng Thy Mai Thaûo « « »» ˆ « l « »»» »»» Œ « « « « « « « « ˆ = « & 4 ====================== l l « « ˆ « ˆ « _ « ˆ Em haõy cöù ñi ñi Chieàu ngaån ngô beân # œ « « « « « « » « « « ˆ « « « « « « « « « & »»» _ ˆ « ˆ l « _ #ˆ « « l #w l ˆ « « ˆ ˆ « « « « « ========================= Œ « « œ œ l « « »» »» ˆ ˆ « » « ˆ « « ˆ gioù Moät ngaøy thô oâm moäng Ñeå ngaøn naéng khoâng maøu Em haõy cöù ñi # œ « « « « « « « « « »»» « ˆ « « l œ « « « « l « « « « « l ˆ « »»» « « « ˆ ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ « ˆ & _ « ˆ « « « « ˆ « _ « ˆ « « ˆ « ========================= « « ˆ « « ñi Veà chieàu möa troáng vaéng Nhìn haït möa trong naéng Thaønh aùnh saùng giöõa # « « « « « _ « « « « l « « ˆ ˆ l_ ˆ « « =========================l & w l _. « « « _ ˙ « « « ˙ « Œ « « ˆ « « j _ « ˆ « ˆ « _ ˆ « ñôøi Roài moät ngaøy muøa ñoâng cuõng seõ qua Maøu # « & ˙« »»» « l « œ « ˆ « « ˙ « Œ « « « « « l ˙ « ˆ « »»» Œ « « ˆ « « « l ˙ _ ˆ « « « =========================l #ˆ « maây cuõng seõ phai Doøng möa roài seõ döùt Ñeå # « « œ « « « » «. J « « ˆ »»» ˆ l #w ˆ « « « Ó Œ « ˆ l œ œ ˙ « « » »» ˆ « » » « »»» =========================l & l maøu naéng seõ trôû veà Em haõy cöù ñi ñi # Œ « « « « « « « « « « « « « l œ « ˆ « « l « « ˆ œ « l w l ˆ « »»» « « « ˆ ˆ « « »»» ˆ « ˆ « « & _ « ˆ « ˆ « « ˆ « _ « ˆ « « « « ========================= « « ˆ « Vaøo muøa ñoâng giaù buoát Xoøe baøn tay em höùng Töøng nuï tuyeát mong manh # Œ ««œ œ œ « « « « œ « « « « « « »» » » ˆ ˆ » l » « « ˆ ˆ l » « ˆ ˆ ˆ l « ‰ « « « #ˆ l « « » » » « « « « »» « « « « « ˆ « « ========================= & « « « « ˆ « « « « « j ˆ ˆ ˆ « « « « « « « _ « ˆ « _ ˆ « U U U Em haõy cöù ñi ñi Tìm maøu maây nguû saéc Döïng côn meâ lay laét Suoát ñoaïn tröôøng phieâu # « « œ. « »» « « « œ. & «« Œ « « l « « « ˆ « « « ˆ « » ˆ l « j ˙ « « ========================= ˙ »» « « « « ˆ _ ˆ « » #ˆ l w = j « ” du Roäng baøn tay anh ñoùn Rieâng em cuoái ñoaïn ñöôøng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản