Bài hát em đến từ nghìn xưa - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
98
lượt xem
22
download

Bài hát em đến từ nghìn xưa - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát em đến từ nghìn xưa - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát em đến từ nghìn xưa - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Em ñeán töø nghìn xöa #### 2 « « « « Trònh coâng Sôn ˆ « ˆ « « « 4 « ˆ « ˆ l ˙ j j j j « « « « »»» ====================== l & « ˆ j j « «= l ˆ « « « « « j j ˆ ˆ « « Toâi vaãn nhìn thaáy em Giöõa ñaùm ñoâng xa #### « « « « « « « « & « « « « l « « « j l _ ˆ « j j « « ˆ ˆ « ˙ « l « « « «= j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « =========================l _ ˙ « « j _ ˆ « laï Vì em mang trong maét Noãi yeâu ñôøi thieát #### « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « & « ˙ « « j j j l ˙ j « « « »»» =========================l l « ˆ ˆ ˆ l ˆ « « «= j j j j « « « « tha Toâi vaãn nhìn thaáy em Giöõa ñaùm ñoâng xa #### « « « « « « « « « « « l « « ˆ j l _ « ˆ « « j « ˆ « ˙ « l « « « «= j « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « j j j =========================l & « _ j ˙ « j ˆ « laï Vì trong ñoâi maét ñoù Coù queâ höông baïn #### « «. œ. »»» « « « « « « ˆ « »J l ˙ œ»» »»» =========================l & ˙ « ll l »J œ»» l ˙ »»» « ˆ ˆ ˆ l ˆ « « «= j j j j « « « « beø Em ñaõ ñeán giöõa queâ höông Coù nhöõng nghìn naêm #### « « « « « « « « ˆ « « ˙ « œ œ œ œ »J »J »J »J »» »» »» »» l « . ========================= & l ˆ « œ»» l « ˆ « ˆ l ˙ =l »J ˆ j j j »»» j « « « xöa Hoùa thaân em baây giôø Neân toâi vaãn nhìn thaáy em #### « « « « « « « « « « « « « « « « & ˆ ˆ ˆ ˆ l « j j j j « « « « « l _ ˆ j « « « « l « j j ˙ « « ˆ ˆ « « =========================l « l « « « «= j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « _ ˙ « j ˆ « Giöõa ñaùm ñoâng xa laï Vì em nhö chim traéng Giöõa troáng ñoàng böôùc #### « « « « « « « « « « « « « « ˙ « j j j j »»» ˆ ˆ ˆ ˆ l ˙ « « « « « ˆ ˆ ˆ l ˆ « « « l _ = j j j j « « « « =========================l & l « « ˙ « ra Toâi vaãn nhìn thaáy em Giöõa ñaùm ñoâng xa laï #### « « « « « « & « « « « l « « « « ˆ ˆ ˆ j j « « j « ˙ « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ========================= « l « « « « l « ˙ « =” _ j ˆ « Vì em nhö hoa laù Giöõa thieân nhieân hieàn hoøa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản