Bài hát em đi bỏ lại con đường - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
174
lượt xem
67
download

Bài hát em đi bỏ lại con đường - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát em đi bỏ lại con đường - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát em đi bỏ lại con đường - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Em ñi boû laïi con ñöôøng 2 Œ « «£ « Trònh coâng Sôn « « « 4 « ˆ ˆ ll « « « « « « « « ˆ « ˆ « « « « l ====================== & j j ˆ ˆ « « « « ˙ l˙ l « « « ˆ « »œ »»œ »»»»œ l » « £ « «£ « Boû maëc caên nhaø boû maëc toâi Boû maëc nôi « « « « « « « ˆ « l »»»œ « «=l Boû maëc möa veà boû chieàu phai Boû maëc hö œ »»» « « j j « « ˆ ˆ l ˙ « « « « ˆ « « « ˆ « j ˆ « & « « l ˙ « l ˆ « « « ========================= ˆ « « j ñaây boû maëc ngöôøi Bo traêm naêm sau ngaøn naêm « «£ « « « ˆ ˆ l « l « =l voâ boû ngaäm nguøi Boû ñeâm chöa qua ngaøy chöa ˙ »»» ˙ »»» œ »»» « ˆ « l « « « « « ˆ « « j j « « « ˙ « « ˙ « ========================= & l l ˆ « « « ˆ « nöõa Boû maëc toâi laø toâi laø ai « « « « « « tôùi Boû maëc tay buoàn khoâng baøn tay « ˆ ‰ #œ»» l l c #˙ œ œ œ œ l « »J »»» »J »J »J »J « « « « « l ˙ « « « « »» »» »» »» ˙ ========================= l & « jjjj ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « ˆ « « « _ #ˆ j « j « ˆ «= Em ñi boû laïi con ñöôøng Bôø xa coû daïi voâ thöôøng nhôù «. œ œ. « « « « « J »»» « »»» « « « « « j jjj « « « « « « « #ˆ£ « « ˆ l ˙ ˆ ˆ ˆ « l « « « « ˆ ««l « « «« « #ˆ « #œ=l « « »J ========================= & « ˆ « « « « _ _ __ j ˆ ˙ ˆ « « « « j jˆ j « « «« ˆ « ˆ _ « « ˆ »» j « _ ˙ « em ra ñi Em ñi boû laïi daëm tröôøng Ngaøn daâu coá quaän muoân truøng nhôù ˙. « «£ « 2 « « « ˙ l ˙ l « « « « »œ œ œ=l » »»» « « « ll 4 « « « «ˆ ========================= & ˆ ˆ « « ˆ « « « « « j j l ˆ ˆ « « « « ˆ « » »» »»» £ £ « theâm Boû maëc ñeâm daøi boû maëc ai Boû maëc gian œ « « « « « « « « « « « ˆ l »»»œ « «=l Boû maëc vui buoàn boû maëc ai Boû maëc khoâng »»» « « j « ˆ ˆ l ˙ « « « « « « ˆ « ˆ « j ˆ « « j ========================= & « l ˙« l ˆ « « ˆ « j nan boû maëc ngöôøi Boû xa xoâi yeâu vaø gaàn « «£ « « « « « « chaên boû maëc ngöôøi Boû toâi hoang vu vaø nhoû ˙ »»» ˙ »»» œ »»» « ˆ ˆ « « « « « « « l ˆ « « ˆ ˆ l « j j ˙ « « « « ˙ l « Œ= « ˆ « ========================= & l l « « ˆ « l ” guõi Boû maëc toâi buoàn giöõa cuoäc vui beù Boû maëc toâi ngoài giöõa ñôøi toâi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản