Bài hát em đi trong chiều - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
95
lượt xem
22
download

Bài hát em đi trong chiều - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát em đi trong chiều - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát em đi trong chiều - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Em ñi trong chieàu Trònh coâng Sôn ## 3 « « « 4 Œ ‰ « « ˆ “{ « « « « j « ˆ ˆ « « « « « ˆ l «. ˆ ˆ « « « « j ====================== l & « « ˆ « « « ˆ= « « « _ « _ « « «. _ ˆ « _ « « ˆ j _ « « ˆ « Em ñi qua caàu coù gioù bay theo Thoåi buøng khaên ## « « « ˆ «. « « « « « « l « j ˆ ˆ « « « « « « « « « « l « j ˆ ˆ « « « ˆ ========================= & ˆ « ˆ j « ˆ « « « « =l ˆ « « « « _. ˆ « « _. ˆ « tang traéng giöõa khung chieàu Em ñi qua caàu coù laù xoân ## « « « « « « « « J »»» »»» œ œ œ »»» «. ˆ « « « l «. « _ « « « ˆ « « « « l œ. ˆ ˆ « ========================= l & ˆ « j ˆ « »»» = _ « « « j _ ˆ « _ ˆ « xao Moät gioøng soâng saâu chôû hoàn thöông ñau Em ñi qua « « ## . œ »»» « œ »»»œ « »» »»»œ . « « « « « « l œ. « ˆ « ˆ »»» œ « « J « « »»» ˆ ˆ = & j ˆ « ========================= l l j ˆ « « « « caàu chôû chieàu treân vai Ngaäm buoàn treân moâi traùi tim ñaõ ## «. « « l «. « « « « « ˆ « ˆ « « « « « ˆ ========================= l & « « « « l ˆ. « « œ œ œ »J »»» »»» »» « _ ˆ « « ˆ _ j ˆ « « « ˆ _ j ˆ « « = hoaøi Moät ngöôøi naèm xuoáng moät ngöôøi nôi ñaây Em ñi qua ## . « « œ »»» « œ »»»œ « »» »»»œ . œ œ »»»œ »J »»» «. « #ˆ « « ˆ ˆ « « « « =l & j ˆ « ========================= l »» l « ˆ « j « caàu moät hoàn maây bay Em ñi trong chieàu moät ñôøi khoân ## »œ . « « « « « « « « »» « #ˆ « l ˙ j ˆ « « ˆ « »»» œ »»» ========================= l & l œ. « « ˆ l « »»» ˆ ˆ « _. « « «= « « « « j « « « j « « ˆ ˆ « ˆ « ˆ « nguoâi Moät ñôøi rieâng ai mong ai Em ñi qua caàu tieáng suùng vang ## « « « « «. ˆ « « _ « l ˆ. « « « « « ˆ « « j « « ˆ « « ˆ « « ========================= & « ˆ « ˆ « «. « « ˆ l « l ˆ « « « ˆ ˆ « j = « « « _ « « « j _ « « _ ˆ « theo Laøng maïc queâ höông coù daùng buoàn raàu Em ñi qua ## « « « « « « « ˆ l «. « « ˆ l «. « « ˆ l « ˆ ˆ « « « « « ˆ j « « « « « « ˆ ========================= & « « « ˆ ˆ « _ j « « « « « « « . « « «= j ˆ ˆ « ” « « ˆ { « _. ˆ « _ _ « « « « _ « « ˆ j « « ˆ « _ ˆ « caàu coù gioù hiu hiu Thoåi loøng em xa ñeán maõi nôi naøo (Em ñi qua...)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản