Bài hát Em - Nguyễn Quyết Thắng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
6
download

Bài hát Em - Nguyễn Quyết Thắng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát em - nguyễn quyết thắng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát Em - Nguyễn Quyết Thắng (lời bài hát có nốt)

  1. Em. thô : Cung Vuõ nhaïc : Nguyeãn Quyeát Thaéng 2 œ œ œ « « 4 »J »J »J « l « « « « ˆ « ˆ « « »» »» »» ˆ ˙ « « j l « ˆ « _ l _ j j « ˆ ˙ « « j « « ====================== l & j « « l « « _ _= « « « « « « ˆ « ˆ ˆ « _ j j « « j j ˆ « Sao em khoâng laø chim tung caùnh treân trôøi hieàn Sao em khoâng laø Hay chính em laø chim tung caùnh treân trôøi hieàn Hay chính em laø « « « « « l « « _ _ « l « ˆ « _ ˙ »J »J « « « »» »» « ˆ ˙ ========================= & _ j « « j « »J »J « « œ œ #ˆ « l « l œ œ #ˆ « l »» »» « ˆ j j « « « « _ ˙ « ˆ j ˆ « « « « « « j j j ˆ « l bieån xoâ soùng veà ngoaïi bieân Sao khoâng laø trôøi hoàng soi xuoáng ñôøi meânh bieån xoâ soùng veà ngoaïi bieân Hay chính em trôøi hoàng soi xuoáng ñôøi meânh « « œ œ « œ ˙ « « »J »J « »J »»» ˙ l ˙ l »» »» ˆ »» l œ « œ œ ˙ »J « »J »J »» »» ˆ »» »» l » »J »J « « œ œ #ˆ « l « « j « ========================= & l j « l »» »» « ˆ j j « « moâng Sao khoâng laø chieác boùng theo ngöôøi kieáp long ñong Sao khoâng laø haït moâng Hay em laø chieác boùng theo kieáp ngöôøi long ñong Hay chính em laø ˙ l « œ œ œ l« l « « « « l« l « « « « l « & »»» « »J »J »J « ˆ »» »» »» ˙ « « « « « j j « j ˆ ˆ ˆ _ _ « « j ˆ « =========================l j « « _« ˙ « _ « _ _ _ ˆ « « ˆ « « ˆ _ « _ « j « « « j j j ˙ ˆ « « söông voøng tay oâm laù nhoû Sao em khoâng laø coû ve vuoát laøn ñaát thôm ### œ œ « œ ˙ söông voøng tay oâm laù nhoû Hay chính em laø coû ve vuoát laøn ñaát thôm »J »J « »J »»» œ « œ œ ˙ »J « »J »J »» »» ˆ »» »» l » œ œ « « l « « ll »» »» ˆ »» l j « j « l »J »J « « « »» »» ˆ ˆ ˙ j « « j « To Coda =========================l & _ « « _ ˙ l « Sao em laïi laø em chia cuøng anh thoáng khoå Sao em laïi laø ngöôøi ### « « « œ ˙ œ œ « œ ˙ »J »J « J »»» J J »J J « œ œ œ œ l « « « « J l »»» j j ˆ ˆ « « ˆ »»» j « »» »» ˆ »»» l =========================l & l j « l »»» »»» »» »»» ˙ « fi seõ cuøng anh khoán khoù Sao em laïi laø anh cuøng moät keû sinh thaønh ### « œ « « « « « « « »J « « l « J »J »J ˆ œ œ œ « l »»» « l ˙ l ˙ ll ˙ « « j « « »»» Coda j ˆ »» ˆ ˆ « j « « j ˙ =========================l & « »» »» Hai ngaõ qui laøm moät soùng böôùc döôùi trôøi xanh Vaâng ### œ œ œ « ˙ »J »J »J « »»» ˙ »»» œ œ œ « « J »J J « « « «. œ »J »» »» »» ˆ l j « =========================l & l l ˙ »»» l »»» »» »»» ˆ l ˙ j « « l ˆ « »» chính em laø em cuõng chính em laø anh Chính ### ˙ »»» œ »J œ œ « »J »»œ »J »J « « »J « « »» »» »» l ˙ l « . œ l « l « _ « l « l « ” ========================= & l « ˆ »» « « ˙ « « « « ˙ ˆ « ˆ « ˆ j « ˙ « « « j em em laø taát caû taát caû moät mình em.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản