Bài hát em yêu tuổi hồng - Đỗ Hoàng Dũng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
126
lượt xem
15
download

Bài hát em yêu tuổi hồng - Đỗ Hoàng Dũng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát em yêu tuổi hồng - đỗ hoàng dũng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát em yêu tuổi hồng - Đỗ Hoàng Dũng (lời bài hát có nốt)

  1. Em yeâu tuoåi hoàng. % Ñoã hoaøng Duõng #4 « « « œ « « « « & 4 ˙ « « « »J l « . j ˆ « ˆ »» « « ˙ « « l « « ˆ « « ˙ « ====================== l « « « = ˆ ˆ ˆ « « « j j Em yeâu côn gioù nheï ru ai giöõa naéng tröa Ngoài cuøng bao thaùng ngaøy em vui soáng giöõa baïn # « Œ l « « « « & «. ˙ « ˙ « _ « l «. « ˆ « ˆ j ˆ j « « ˙ ˆ « « =========================l « l « ˙ « « « « _ « « « ˆ ˆ « « « « « ˆ « j j « « heø Em yeâu muøa traêng saùng cho ai ngoài deät vaàn beø Yeâu treân töøng trang saùch aâm vang gioïng cuûa thaày # « « « « »J « « « « « «. Œ ˙ « « ˙ l « j « œ « ˆ « ˆ »» « «. « l « l ˙ ˆ « « =========================l & « ˙ « « « « ˆ ˆ ˆ j « « « j thô Em yeâu con suoái hieàn ru em nhöõng giaác moäng coâ Em yeâu sao tuoåi hoàng höông hoa thôm ngaùt taâm # « « « « « « « & ˙«. Œ l « « « « « « ˆ « ˆ «. « « _ « l ˙ ˆ « « « l ˙ =========================l ˙ j ˆ j « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « j j « laønh Em yeâu caønh lan traéng beân toûa ngaùt höông hoàn Yeâu sao maøu möïc tím cho em deät nhöõng trang # ˙ »»» »J »»» « œ œ « « « « « « « « « « l w »» « ˆ ˆ « « « « « ˆ j ˆ Fine ========================= & ll j ˆ l ˙ « « thôm Em yeâu möa muøa haï nheï nhaøng rôi # thô. ˙. Œ »»» « « « « « ˙ « j ˆ « « ˆ « l « « « « « =========================l & l « « ˙ « « « ˆ _ j ˆ « _ _ « _ _ _ « « « j « j ˆ « ˆ rôi Möa rôi thaønh ñieäu nhaïc vaøo vaàn thô # « « & « Œ l ˙ »»» »J »»» œ œ « »» « « « « « « ˆ « « l « « ˆ « l « ˆ « ˆ j ˆ ========================= « ˙ j « « « _. ˙ « % xanh Em yeâu sao tuoåi hoàng vaø maøu aùo # ˙. « « « « « « œ œ »»» Œ « l ˙ « « « j ˆ ˆ « « ˆ l « « »»» J « j « ˙ « j « ˆ ========================= & »»» ” traéng Yeâu boâng hoa ñong ñöa beân lôùp em.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản