Bài hát gần như niềm tuyệt vọng - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
93
lượt xem
28
download

Bài hát gần như niềm tuyệt vọng - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát gần như niềm tuyệt vọng - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát gần như niềm tuyệt vọng - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Gaàn nhö nieàm tuyeät voïng Trònh Coâng Sôn #3 « « Œ Œ ‰ œ l l « «. « l œ. « « l « »J « « « »» « »» ˆ ˆ ˆ » ˆ « « . « ˆ=l « « l « ˆ « & 4 « « «j ====================== j« « ˆ «. ˙ « ˆ j « Coù ñieàu gì gaàn nhö nieàm tuyeät voïng Rôi raát Coù ñieàu gì gaàn nhö nieàm tuyeät voïng Moâi em # « & ˙« « ‰ « ˙ « »»» j ˆ l « ‰ œ »J l ˙ . »» »»» ========================= œ Œ ‰ œ l « œ. « l l »»» »J « »» »» ˆ » « « j ˆ « = gaàn rôi xuoáng trong toâi Coù nhieàu khi rôi hoàng nhö laù hö khoâng Coù nhieàu khi beân # ˙ ‰ « « « « ‰ « ˙ ‰ œ »»» « l « j «. ˆ « «. « « l « l « j ˆ « « ˆ ========================= l & ˙ « ˆ « ˙ « « »» j ˆ l » « J »»» = xuoáng beân ñôøi Trong gian nan neân caát tieáng goái toâi naèm Nghieâng sang em toâi thaáy naéng # « « Œ « « «. ˙ « « ˆ « « l ˙ »»» œ »»» ========================= l & l l « ˙ « « l « « « ˙ « œ »»» = ˆ « ˆ « cöôøi ñôøi soáng moãi khi ngöôøi ñöa tieãn vaøng Ñöôøng nhö baõo qua doøng soâng nöôùc # « œ »»» « « « « ‰ œ »J « ˙ « « l ˙ « ˆ « »»» l ˙ « « l « « ˙ « =========================l l & ˆ « œ »»» l « ˙ « =»» ngöôøi Laø toâi laéng nghe loøng toâi raõ rôøi Coù leân ñôøi khoâng coù möa maø vaãn öôùt meàm Coù # « « « œ. « « « « « ‰ « « « « . « l »»» ˆ ˆ ˆ « « « j « « l « j« ˆ « « ˆ «. ========================= l & ˙ « l «. ˆ ˆ « l « j « ˆ « ˙ « j ˆ= « « « ñieàu gì gaàn nhö nieàm tuyeät voïng Trong xuaân thì thaáy ñieàu gì gaàn nhö nieàm tuyeät voïng Soâng bao laàn soâng # ˙ »»» ‰ œ J l ˙. œ Œ ‰ œ l « œ. « l ˙ »J « »» « »» ‰ « »»» »»» »»» ========================= l & l »» ˆ » « j ˆ » « «= j ˆ « boùng ram naêm Boãng moät hoâm qua phoá hoang ñaõ ra ñi Nhöõng ngaøn xöa troâi ñeán baây # & « «. « « « l « ‰ « l ˙ ‰ œ l «. l «. « « « j ˆ « ˙ « ˆ « « »» j ˆ » « ========================= »J « »» ˙ « «. l « ˙ « =” ˙ « ˆ « taøn Toâi quen nhö toâi ñaõ coù laàn giôø Soâng ra ñi hay môùi böôùc veà

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản