Bài hát gia tài của mẹ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
288
lượt xem
95
download

Bài hát gia tài của mẹ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát gia tài của mẹ - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát gia tài của mẹ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Gia taøi cuûa Meï. Trònh Coâng Sôn 2 « « « « « & 4 _. « l « « « ˆ « ˆ « « ˆ « « _ l _ « ====================== l ˆ j « l ˆ « « ˆ « ˙ « l «. ˆ « «= ˆ j « « « « Moät ngaøn naêm noâ leä giaëc Taàu Moät traêm « « « « l « « l « œ. »»» œ »»»œ œ »J œ œ »»» Moät ngaøn naêm noâ leä giaëc Taàu Moät traêm ˆ ˆ « « « « « ˙ « »» l »»» »»» =========================l & ˆ ˆ « « l l naêm noâ leä giaëc Taây Hai möôi naêm noäi chieán töøng œ « « « « « « « naêm ñoâ hoä giaëc Taây Hai möôi naêm noäi chieán töøng œ. »»» »J « « »» l ˆ ˆ l « . « « « « l ˆ « l «. « ˆ « ˆ « « l « « j « « ˆ « =========================l & ˆ « ˆ « j « ˆ ˆ « « ngaøy Gia taøi cuûa Meï ñeå laïi cho con Gia taøi cuûa «. « l « « l « « Œ l «. « l « « ngaøy Gia taøi cuûa Meï ruoäng ñoàng khoâ khan Gia taøi cuûa « « « _ & ˆ ˆ « «j ˆ « « ˆ « _ ˙ « « =========================l « l _ « ˙ « l_ « ˆ « « « ˆ j _ ˆ « « « ˆ « « ˆ « Meï laø Nöôùc Vieät buoàn Moät ngaøn naêm noâ « « « « l ˆ « l « « l « œ. »» »J œ Meï nhaø chaùy töøng haøng Moät ngaøn naêm noâ « « « ˆ « ˆ j « ˙ »» « _ l _ « ˆ « « « ˙ « l «. ˆ « « « « « « ˆ ˆ =========================l & ˆ « « « « l » leä giaëc Taàu Moät traêm naêm ñoâ hoä giaëc Taây Hai möôi œ œ »»» œ œ »»» »» l « « l « . « « leä giaëc Taàu Moät traêm naêm ñoâ hoä giaëc Taây Hai möôi »»» »»» œ. »»» »J œ « « « « l « « =========================l & l l ˆ ˆ « « « ˆ « j « ˆ ˆ « ˆ « naêm noäi chieán töøg ngaøy Gia taøi cuûa Meï moät röøng xöông «. « « « « l « « l « naêm noäi chieán töøng ngaøy Gia taøi cuûa Meï moät boïn lai « « l « « l « « Œ ˆ « j ˆ ˆ ˆ « « « «. « « _ ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ =========================l l & j « « _ ˙ « « l _ « ˙ « l _ « ˆ « khoâ Gia taøi cuûa Meï moät nuùi ñaày moà «. œ œ œ »J »»» »»» œ œ »»» »» «. œ œ œ « « caêng Gia taøi cuûa Meï moät luõ boäi tình. « »» l ˙ »»» « »J »»» »»» »» l « ˆ & ˆ « » l =========================l l l ˆ « l ˆ « « « « « œ ˆ ˆ l « « « Daïy cho con tieáng noùi thaät thaø Meï mong con chôù queân maøu « »»» « « « ˙ & « ˆ « l « « « ˙ « l « _ l « « « =========================l l ˆ « « ˆ « « ˙ « l « « ˙ « = « »J l »»» »»» l œ œ l ˙ «. œ œ œ »»» »» « . œ »»œ œ « « da Con chôù queân maøu da Nöôùc Vieät xöa ˆ »» »»» « »J » »»» »» l « ˆ « » =========================l & l ˆ « l ˆ «= « « « « œ « « « Meï mong con mau böôùc veà nhaø Meï mong con luõ con ñöôøng « ˙ « « »»» ˆ « « « ˆ ˆ l « « « ˙ « « « « « & l l l « _ l _ =========================ˆ « « ˆ « « ˙ « l _ « ˙ « =” xa OÂi luõ con cuøng Cha queân haän thuø.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản