Bài hát giã từ cố đô - Phạm Mạnh Cường (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
125
lượt xem
17
download

Bài hát giã từ cố đô - Phạm Mạnh Cường (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát giã từ cố đô - phạm mạnh cường (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát giã từ cố đô - Phạm Mạnh Cường (lời bài hát có nốt)

  1. Giaõ töø Coá Ñoâ. Phaïm Maïnh Cöông « « « « « « « « « « « « « « « « c ‰ « « « « « « « w « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ= « « ˆ « ˆ ˆ « _ ˆ _ ˆ l j ˆ ˆ « « « « l « ====================== l & « ˆ « « ˆ ˆ « « « « « « « « « « « « ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ « Moät sôùm möa chieàu toâi rôøi thaønh xöa Soâng nöôùc tieâu dieàu nhoû leä buoàn w ˆ « ˆ ˆ « « l «. « ˆ « « « « « « « « « « « ˆ « ========================= l & l « « « « « « « j ˆ « « « «= « « « « « _ ˆ _ ˆ ˆ « ˆ « « « « « ñöa Haét hiu taâm hoàn vì khoâng coù ai tieãn mình ñi moät laàn «. « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « « _ _ _ lw ˆ « ˆ ˆ « j « « ˆ ========================= l & « ˆ « « « « « « l « « « « _ « _ ˆ= « « ˆ « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « ˆ « « « « « « « « « « « « « « cuoái thaùng naêm beõ baøng tình duyeân Nghe tieáng chuoâng chuøa vang voïng töø « « « « ˆ « « « « « ˆ « « « « « l w ˆ ˆ ˆ « w l « ========================= l & « « ˆ « ˆ ˆ = « « « « « « « « « « « « « « « « xa sao thaáy trong loøng moät trôøi quaïnh hiu « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « « « « « « ˆ « ˆ « « « l «. ˆ « « « ˆ « ˆ « j « ========================= l & ˆ _ ˆ _ «= « ˆ « ˆ ˆ « « « « Nöôùc non voâ tình laøm hoen maét ai nuùi Ngöï nhö chaën ñöôøng «. « « « « « « œ »»» œ »»» « « « «= & ˆ « « ˆ _ _ « l _ « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « j « ========================= l « « l _ « ˆ « ˆ « « w ˆ « « « « « « « « « ñi vaán vöông con ñoø beán xöa Boùng daùng moät « « « « w « « ˙ « « « « « l « « ˆ ˆ « « « ˆ _ « ˆ « « ˙ « ˆ ˆ « « l « « « « « « « ˆ « « ˆ ========================= l & « = « « « « « « « « ngöôøi bieát giôø ôû moâ maø tìm khoâng thaáy œ œ œ œ »œ »»» »»» »»» »»» » ˙ »»» »»»œ »œ »»»œ »»œ « « ˙ « « « « « « « ˆ= ˆ « ˆ « ˆ « » l ========================= l & » »» »» »» l « « « « « « « « « « « Nhôù nhöõng naêm xöa taø aùo tím hoàng taï töø maáy w ˆ « ˆ ˆ « « « « « ˆ « « « « « « « « ˆ l w « _ « « « ========================= l & l ˆ ˆ _ « « ˆ « = « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « w « « « « « « « « caâu Xa Coá Ñoâ roài nghe loøng saàu vöông « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « ˆ & « ˆ « « ˆ l ˆ « ˆ ˆ « ˆ= ========================= l ˆ « l ˆ « « ˆ « « Traêng nöôùc ñeâm naøo Vyõ Daï môø söông thaùng naêm aâm thaàm voïng veà Coá «. « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ l «. « « « « « j « « « « « « ˆ « « « « « « « ˆ _ _ « l_ «Œ Ó & _ « _ « « ˆ ˆ « ˆ « « « « w j =========================” « « « « ˆ ˆ ˆ « « l_ = « ˆ « Ñoâ ñeå tìm boùng hình ngaøy xöa ñeå nghe nhöõng lôøi tieãn ñöa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản