Bài hát giấc mơ của anh - Hoài An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
113
lượt xem
12
download

Bài hát giấc mơ của anh - Hoài An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát giấc mơ của anh - hoài an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát giấc mơ của anh - Hoài An (lời bài hát có nốt)

  1. Giaác mô cuûa anh. Hoaøi An 4 « « «. « « « «. « « « « « « &4 ˆ « « « « ll ˆ ˆ « j k « « ˙ « ˆ « l « « « ====================== l j k ˆ ˆ ˙ « « « j j ˆ ˆ= « « Giaác mô naøy anh coù hay ñeán beân « « « « « « « ˆ « ˆ « « « k k « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « k « k « « k « « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « « « « « « « « « « « « « l « « ˙ « l « . « ˙ «=l j. k « « « « « ˆ « ˆ j« « « ========================= & « ˆ ˆ ˆ « ˆ k « « « j « ˆ k k k ˆ k k ngöôøi dòu daøng noàng naøn tình anh traøn ñaày nuï cöôøi trao em Xoùa öu phieàn toâi « « « « « «. « « j j « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ l « « ˆ « « « ˆ « « ˆ « « =l « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « ˆ ˆ k k k k j k k k k k k « « « « « « « « « « « « ========================= & « ˆ ˙ j « « ˆ k noãi nieàm ñeán beân ngöôøi thì thaàm moät ñôøi yeâu em chaúng caàn heïn theà « « « « « « « « « « « œ œ œ œ « œ. « œ « œ œ « « « « « »K »J »J »J « »J « »K « »K »K j. k ˆ ˆ ˆ « « « j. k k k k « « « « « ========================= l & « k « « k »» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ »» l »» »» »» ˆ »» ˆ »» ˆ »» = j non xanh Thaø rôi tình yeâu gioït naéng aám treân bôø vai moäng mô laøm chi che œ œ œ œ œ. « « « « œ œ œ œ « œ »J »J »J »J »J »» »» »» »» »» « « « « K »J »J J « »» ˆ ˆ ˆ »»» l »» »» »»» ˆ » k k k j œ œ .= K »J »»» »» & k ˆ « « « « ========================= l « loái böôùc ñi ngaøy mai Maø sao loøng anh vaãn maõi maõi nhö ngöôøi say queân œ. »»» œ ˙ »J »»» ˙ »»» œ. »»» œ »œ »œ « « . »J »» » « « ˙ »»» œ. »»» œ »J »» »» l » ˆ « ========================= l & l j « ˙ l »» = « « « heát huô huô huô huô huô huô huô huô huô huô « »œ œ »œ˙ » »J « »» » »» ˙˙. »»» « ‰ »J « « « œ œ œ »»œ « « « »J »K »»» =l ========================= & l ˆ ˆ ˆ »» j j k « « « »» huô huô (huô) Khoâng laø tình ñaàu trong em œ œ œ œ « œ œ œ. œ »J K K J « »K »K »J »»» »» »»» »»» »»» ˆ »» »» »» k « ‰ œ œ « « œ œ œ. œ »J »J « « »J »K »J »K »» »» ˆ ˆ »» »» »» = j k »» ========================= l & l « « nhöng anh mong laø tình cuoái Cho nhau moät trôøi yeâu thöông vôùi œ »J »» œ œ œ « »K »K »K « « j. « »» »» »» ˆ « ˙ « ‰ œ œ œ « œ œ œ »J »J »J « »J »K »»» »» »» »» ˆ »» »» ========================= l & l k « = bao öôùc mô hoàng Troâng theo traêng trôøi xanh ngaùt ‰ œ J œ « œ œ œ ‰ œ œ « œ œ. œ œ J »»»œ J « »J »K »» »»» »»» ˆ »» »» » l »J »K « »K »J »K »»» »» »» ˆ »» »» »» œ « «. = J « « k « ========================= & j « l »»» ˆ ˙ j « « ” Baâng khuaâng nhöõng lôøi em haùt Tin yeâu moät ngaøy mai em ñeán beân anh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản