Bài hát giáng sinh kỷ niệm - Nguyên Hà (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
155
lượt xem
35
download

Bài hát giáng sinh kỷ niệm - Nguyên Hà (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát giáng sinh kỷ niệm - nguyên hà (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát giáng sinh kỷ niệm - Nguyên Hà (lời bài hát có nốt)

  1. Giaùng Sinh kyû nieäm. #### 4 Œ ‰ « « « Nguyeân Haø « « ˆ « « « « «« « « « 4 « ˆ ====================== & « _ j ˆ « « « ˆˆ « « ˆ _ « «« « j« ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « « “ { _. « _ _ « « l « . « « « « l j j j « « « « ˆ ˆ j = j ˆ « « j ˆ « Muøa Giaùng Sinh naêm naøo anh baûo mình yeâu nhau seõ laâu beàn maõi (Mua Giaùng Sinh laïi) veà em ñeå hoàn chôi vôi Nhöõng ñeâm trôøi baêng #### « « « « « « « « (Muøa Giaùng Sinh naêm) nay anh trôû veà nôi ñaây nhôù mong ngöôøi bieát « « « « « l «. « « « « l _. _ « « «=l « ˆ « ˆ «. ˆ « j j ˆ ˆ ˆ « « « j ˆ « ˙ « ˆ ˆ ========================= & j j « « « « ˆ « « « ˆ « j ˆ « j j maõi seõ laâu beàn maõi maõi Beân giaùo ñöôøng lôøi saùm hoái ñaém giaù nhôù anh loøng roän raõ Nhöng baây giôø tình heùo haét buoát #### « maáy daáu yeâu naøo ñaâu thaáy Mong xum vaày duø thoaùng ñeán phuùt «. « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « l « j j « « « « « « « l ˆ. ˆ « ˆ « j « ˆ « « ========================= l & ˆ « _ _. _ j « « ˆ « j ˆ « j « « « «= ˆ ˆ ˆ ˆ j j « « « « j ñuoái Naém tay em thì thaàm moäng öôùc seõ böôùc tôùi vôùi yeâu thöông troïn giaù Coù troâng mong chæ laø nieàm nuoái tieác cuõng ñaõ maát xa khoâng bao choác Cuõng xin theo nhòp ñôøi vì daãu coù tieác nuoái cuõng seõ khoâng bao #### « « « « « « w œ. « « « « ˆ ˆ « . « « « « l « . « « #ˆ « l »»» « ˆ « «= 1. « _ _ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ========================= & « jj « « « « « « j j l j « « « ” j{ _ ˆ « j « ˆ ˆ _ « « « « j ˆ « _ j ˆ « « ñôøi Yeâu chæ mình em thoâi cuoái chaân trôøi goùc nuùi Muøa Giaùng Sinh laïi... giôø thaáy laïi trôøi yeâu... giôø queân ñöôïc tình yeâu... #### 2.« « « « «. « ˙ œ œ œ »J »» »J «. « « « « l w l « « l l »»» ˙ ˆ « « »» » =»» Fine ˆ « j j ˆ ˆ ˆ « « « « =========================l & j ˆ « ...thöông vaán vöông theâm loøng nhau Tình ôi coù hay Giaùng #### œ « œ ...xöa Giaùng Sinh eâm ñeàm xöa. « « « œ « œ l « « « « « l »»» « »J œ « l « . « l « ˆ »» « »»» ˆ « « ˙ j « ˙ ˆ « ========================= & « »J « »J « « « « « »» ˆ »» « ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « ˆ « j j = #### « Sinh gôïi dó vaõng xa xoâi Ñôøi troâi gioáng nhö tuyeát rôi phuû kín khaép muoân « « « « « « « « « l « « « « « « « « « « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ l « ˙ « ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j « « « « « _ « « « « ˙ ========================= l & « « « = ˙ « « « « « _ _ _ j ˆ ˆ ˆ j « « « nôi Noãi vui chöa thaønh lôøi Ñaõ xa nhau moät ñôøi Tình noàng chæ #### « « & « « « « « l « . « « « « « l w l « . « « « «= « ˆ « « « « « « «« « ˆ ˆ « « j « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ «« j jj « «ˆ ========================= ˆ « _ ˆ « « ” « ˆ j« « ˆ « « ˆ ˆ { j j « laø tuyeát ñeán cho ñeïp thoâi Seõ troâi taøn cuoái Ñoâng Muøa Giaùng Sinh naêm....

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản