Bài hát giọng hát - Tống Duy Hòa (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
77
lượt xem
6
download

Bài hát giọng hát - Tống Duy Hòa (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát giọng hát - tống duy hòa (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát giọng hát - Tống Duy Hòa (lời bài hát có nốt)

  1. Gioïng haùt. thô : Phan vaên Tuù « « « « « « « « « « « « « « ‰ œ »œ nhaïc : Toáng duy Hoøa bC« « « l « « ˆ j « ˙ « ˆ ˆ ˆ l« « « « « l « « j « « « ˆ. ˆ « ˆ ˆ ˙ ˆ j « « j« « « « jˆ ====================== l & »»» j »» = ˆ « Gioïng coâ gaùi haùt ru tình ô sao quen quaù Ngôõ « « « ‰ œ »œ nœ . œ œ « ˆ « « « « « b nœ . œ « « « « »»» J ˆ « « « »»» « « ˆ ˙ ˆ « l « « »» j ˆ « =========================l & »»» »» J »» « « « « »»» » « « ˆ ˙ ˆ « « « « « « « ˆ ˆ « l » l nhö ai goïi mình Ngôõ nhö con tim mình boãng b « « « « « « « l « « ˙ « ‰ « « « « « « « « « « « l «. « ˆ « « l « « « « « & « _ « ˆ ˆ « « j « ˆ « « ˆ ˆ « ˆ « _ _ _ _ « « ˆ ˆ « « « « « ˙ « « « « =========================l « « ˆ _ j ˆ « « ˆ « « _ _ ˆ « ˙ « « « ˆ « ˆ thaønh chuoâng reo Ngôõ nhö ai voâ tình ñeå hoàn bay b « « ˆ « « « « « œ œ . « « « œ . œ »»»œ œ »œ « « « « « « « « l « . »»» l l »»» « « « « « « ˙ ˆ « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « j ˆ ˆ « « ˆ » « « « l »» « »J »» »»» » » =========================l & ˆ« theo thaùng naêm ñaõ xa roài Ai xui maø gioïng haùt aáy vang b ˙ »»» ‰ œ œ œ »œ »»»œ ˙ »œ œ œ œ ˙ . J »»» »»» »» »»» »» »» »»»» » »»» »»» œ œ J »»» »»» »œ »œ ˙ œ ‰ »œ »œ »» »» »»» »J »» »» »» =========================l & l » » l l xa Ñeå trong toâi boãng hieän veà thoaùng xöa Ai « « « b ˙»»» ‰ « « œ . œ »»»œ nˆ « ˙ « « »»» »J »» « « « « « l « « « ‰ « ˆ ˆ ««« « « « « « « ««˙ ˆ « « ˆ ˆ l « « j ========================= & ˆ « « « l« « « « « « _ l ˆ « ˆ«« « « ˆ _ j « ˆ jˆ « « j ˆ « « «£ « « « £ xui maø baøi haùt aáy ngaân nga Ñeå cho toâi laïi tìm « ˆ « « «. « « « ˙ « « « « « «« b « « « « « « l ˙ « l « « »»» « « ˆ « l « « «« « ˆ «« ˆ ˆ « « w « « « ‰ « « ll « _« ˆˆ ========================= & « « ˆ ˙ _« « « « « ˆ ˆ « « « « « ˆ l« ˙ « « « ˆ ˆ « j« ˆ « veà moät thuôû si meâ moät thuôû ngoâ ngheâ thö tình Laøm sao b « « ˙ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « j ˆ ˆ ˆ l ˆ. ˆ ˆ ˆ ˆ l ˙ jj « « « « « « « « « j « ‰ œ œ n˙ « »» »»» »» j ˆ « « « «ˆ «« « « ««l ˆ ˆ ˆ« « « « j ========================= & » l » níu giöõ cho ñöôïc nhöõng aâm thanh ñoù Öôùc chi caàm ñöôïc treân b « « ‰ œ »œ l n˙ œ « « « l « « « « « l « « « « l « « « « =l « « »» »» »» »J « « « « « « « « « ˙ ˆ j « « » » »» ˆ « « ˙ « « « « ˆ « « « « « « « ˆ « ˆ ========================= & « ˆ « ˆ« ˆˆ « ˆ ˆ « ˙ « « « « « « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « « _ « _ ˙ « U tay Öôùc chi toâi laïi cuøng em haùt nhöõng lôøi xa xöa Haùt ñi b « « « « « « « « « « l « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « « « « « lw = & «« « « « « _ « ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˙ « « _ « ˆ « ˆ ˆ « ˆ ˆ « _ _ « « l ========================= ˙ « « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ ˆ ” em maáy cho vöøa Raèng bao ngoït ñaéng tình ôi maáy cho vöøa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản