Bài hát giọt mưa thu - Đặng Thế Phong (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
530
lượt xem
95
download

Bài hát giọt mưa thu - Đặng Thế Phong (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát giọt mưa thu - đặng thế phong (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát giọt mưa thu - Đặng Thế Phong (lời bài hát có nốt)

  1. Gioït möa thu. Ñaëng theá Phong « ««« #2 « « « « « « « « « « « »»œ »»œ »»œ œ œ « »J 4 _ _ _ _ _ _ _ l « « « _ « « « l « « « « » »» » l »» »J « =l l «« «««« « « « « « « « « « ˆ«« ˆ ˆ« & «« «««« ˆ « ˆ « « « ˆ « « « «_«« « ˆ ˆ « ˆ ˆ ====================== «ˆ «««ˆ « ˆ ˆ«ˆ « « ˆ ˆ « »» ˆ « ˆ # Œ « « « « l « « « l « « _ « « « ˆ l « l « « l œ « =l ˆ « ˙ j j « « « ========================= & ˆ « ˆ « _ »»» « ˆ « « _ ˆ « j « j ˆ « ˆ « « ˆ « « ˆ « Ngoaøi hieân gioït möa thu thaùnh thoùt rôi Trôøi laéng u # « œ œ l œ « « l ˙ œ Œ l « »»»œ #œ œ œ l « « « « l « »J »J »» »» »»» « « »»» ˆ ˆ j l »»» « ˆ « »»» »» »» « « « « ˆ « j« ========================= & « » » » ˆ ˆ «= j « ˆ« « ˆ « buoàn maây haét hiu ngöøng troâi Nghe gioù thoaûng mô # « œ »œ #œ »J »» »» « « « « « œ œ « « « j ˆ « « « ˆ « l « »J »J l ˆ « « l « « « #ˆ ˆ »» »» « « j « « ˆ ˆ j « « œ »»» »» » ========================= l & « _ ˆ « ˙ « l = hoà trong möa thu ai khoùc ai than hôø Vaøi con chim # œ œ œ « œ « « « « œ »»» »J »J l « « « »» »» j « ˆ « « « ˆ ˆ j « »»» ========================= l & l « « « « »»» j j jˆ ˆ ˆ l ˆ « « « « j l ˙ »»» = non chieâm chieáp keâu treân caønh nhö nhuû trôøi xanh # « « œ « « »» « « « « « « « « « « « « & j j ˆ ˆ » « « l j j ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « « ˆ ˙ l « ˆ _ « l « j j « « ˆ « « ========================= l l « ˆ « « _ = « j j « ˆ « Gioù ngöøng ñi möa buoàn chi cho coõi loøng laâm ly Hoàn
  2. # « « « « « « « l « j j « ˆ ˆ « « « « l « « _ « « « « ========================= l & ˆ« ˆ « j « ˆ « « ˆ ˙ « l ˆ « « _ l œ »»» « = ˆ « j ˆ « thu tôùi nôi ñaây gieo buoàn laây Loøng vaéng muoân « «« « # « œ œ l œ œ l ˙ J »J »»» »» »»» »»» »»» « « «« « « « «« œ Œ l « « #ˆ « « l « « «=l ˆ ˆ «ˆ « ˆ ˆ «« & « ========================= ˆ « l »»» « « ˆ « « ˆ« j « ˆ beà khoâng lieáp che gioù veà Ai nöùc nôû thöông # « « « « « « « œ »œ #œ »J »» »» & _ ˆ « « ˆ « « « #ˆ l « « ˆ « « j « »»» »» l « « « l « J »J œ œ j « ˆ ˆ « j ˆ ========================= l « « ˙ « l œ »»» »» =» « ˆ « ñôøi chaâu buoâng mau döông theá bao la saàu Ngöôøi mong maây # œ œ œ « « »»» J »J l « « « l œ « « l « ˆ œ »»» »» j ˆ ˆ ˆ « « « « « j »»» ˆ j « « »»» « ˆ « « j ˆ « j j « « ˙ »»» ========================= l & l = tan cho gioù hiu hiu laïnh maây ngoû trôøi xanh # œ »J œ œ »» »J »»» « « « « « « j j « « « « ˆ ˆ ˆ l « ˆ « « l « « œ. œ ˙ »J »K »»» » « »» » l & »» l « « « « j « ˆ ˆ « _ « j ========================= l « j ˙ ˆ « j « l ˆ « = Chaéc gì vui möa coøn rôi bao kieáp saàu ta nguoâi Gioù # œ œ œ #œ œ ˙ »J »J »J » »» »» »» »» » » » «. « « « « » l »» œ »»» ========================= l & l « « l « j k ˆ ˆ « « ˙ « « « « « = « ˆ « « ˆ « « l ˆ « _ « #ˆ j j « j ˆ « xa xoâi vaãn veà Möa giaêng saàu leâ # « « œ. œ ˙ »J »K »»» »» »» œ œ œ #œ »œ »J »J »J » » »» »» »» » » œ « « « «= « ˙ « « l ˆ « ========================= l & l l » l »»» j j ˆ ˆ « « theâ Ñeán bao naêm nöõa trôøi vôï choàng # œ »»» œ #œ œ »J »J »» »» » » ˙ »»» ˙ »»» œ »»» l » ========================= & l l =” Ngaâu thoâi khoùc vì thu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản