Bài hát góc phố dịu dàng - Trần Minh Phi (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
175
lượt xem
60
download

Bài hát góc phố dịu dàng - Trần Minh Phi (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát góc phố dịu dàng - trần minh phi (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát góc phố dịu dàng - Trần Minh Phi (lời bài hát có nốt)

  1. Goùc phoá dòu daøng. #4 « « « «« « « « «« Traàn Minh Phi ««««« « « « « « «« « « « « « «« « «« « ˆ « «« ˆ « « « « ««« « « « « « «« « « « « « «« « «« « « « «« « Œ « ˆ l « « « ˆ « « Œ « ˆ l ˆ ˆ ˆ ˆ « « Œ « « l ˆ ˆ ˆ ˆ « « Œ « l « « « « ˆ « =l « ˆ ====================== « «« & 4 _ « « « « « « j _ « « « « «__ _ ˆ « « « ˆ j_ˆ ˆ ˆ « « « « « « ˆ ˆ «ˆˆ « « ««« « « ˆ« ˆ« ˆ « ˆ «ˆ ˆ ˆ«j ˆ « # « « « « « « « « (Intro vaø Coda.... .. .) « « « « « « « j j j « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « kkj j « «. « « « « ‰ & “{ « =========================l j ˆ l ˆ j « « j ˆ ˆ « « « « _ j ˆ « Hôõi chieác laù me xanh rôi treân ñöôøng xöa naéng hoa coøn # « « « j « « « « « œ « Œ Hôõi nhöõng chuù chim xöa ñang bay veà ñaâu vôùi ai? Coøn j « « ˆ « j « ˆ « ˆ « k k j j « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « «. ˆ « J « »»» ˆ « « j « =========================l & ˆ « j ˆ « l nhôù goùc phoá thaân quen baâng khuaâng chôø nhau thieát tha # œ œ œ « « « « « « « « « « nhôù goùc phoá thaân quen baâng khuaâng chôø nhau thieát tha »J »J »J « « « Œ « « »» »» »» ˆ ˆ ˆ « « l « « « « « « « « _ « « « k k ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « =========================l & kkj ˆ ˆ « « j j j kkj j j « « « « « « « ˆ « « ˆ j « Hôõi goùc phoá dòu daøng vaø hang me anh ñöa em ñi aên kem moãi # Ó œ œ œ « «« Œ « « « « « «« « « « « « Ó Hôõi goùc phoá dòu daøng vaø haøng hoa anh mua cho em boâng hoa hoïc »J »J »J « « l « « « « « « « « « l« & _ l »» »» »» « « « « « ˙ « « «j k kˆ ˆ ˆ« k k j j j kkj j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « «« « « « « « =========================l chieàu Hôõi goùc phoá dòu daøng vaø nuï hoân tan eâm raát mau trong ly cheø kem # « « « « « œ œ »K œ ‰ œ « « « « « « troø Hôõi goùc phoá dòu daøng vaø haøng caây vôùi nhöõng ñoùa sao xoay xoay thôøi gian. « « « « « »J »K »œ »» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ »» »» » » j j j « « « « « kk »J « « « « « ˆ »» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « j « « « « « « j j kk =========================l & l 4 « « « « « œ œ œ œ Phoá coù nhôù ñoâi meøo con naêm xöa? vaãn hay noâ ñuøa moãi ngaøy # ‰ « « œ œ œœœ 2 ˙ & « »J J K K »» « ˆ »» »»» »»» »»» » « j ˆ « j ========================= l 4 »»» 4 « « « « « »J »K »K »»» l l ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ »» »» »» j j j « « « « « kk vaø hay haùi me cho nhau Phoá coù bieát caâu chuyeän yeâu vu vô # ‰ œ œ œ « « « « »J »J »J « « « ˆ ‰ « œ œ œ œ œ œ « J »J J K K »» »» »» »» ˆ ˆ ˆ « j kk « « « « =========================l & l ˆ »»» »» »»» »»» »»» » j « nhö theå con meøo dòu hieàn thöôøng hay caén ñoâi tay toâi # œ œ œ « « « Œ « « »J »J »J « « « « « « « « « « »» »» »» ˆ ˆ « « « j kkˆ « « l « « « « « « « « _ k k ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ « « =========================l & ˆ ˆ « « j j j kkˆ j « « « « « j « ˆ « j « « ˆ j Hôõi goùc phoá dòu daøng maø giôø ñaây sao con miu ôi ñi hoang nôi # Ó œ œ œ ««« Œ « « « « « « «« « « « »J »J »J & _ l »» »» »» « « « « « « « kj « « ˙ « ˆˆ« « « j j j k« « « « « « « j « « l ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « lw ” ˆ ˆ « « « « ˆˆ ˆ ˆ ˆ ========================= k kˆ k k j j j naøo? Hôõi goùc phoá dòu daøng vaø tình yeâu ngaây thô vaãn thôm höông ly cheø kem.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản