Bài hát góc phố rêu xanh- Nhật Trung (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
194
lượt xem
60
download

Bài hát góc phố rêu xanh- Nhật Trung (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát góc phố rêu xanh- nhật trung (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát góc phố rêu xanh- Nhật Trung (lời bài hát có nốt)

  1. Goùc phoá reâu xanh. ## 2 œ œ œ œ œ . œ « œ . Nhaät Trung »» »» »» »» »» ===================== l & k « »J « « 4 »K »K »J »K l »J »K « »J l œ . « « »» ˆ »» »» k ˆ ˆ « « « l « = ˙ « Thu qua ñoâng tôùi cho loøng noãi hiu quaïnh ## « K œ œ ˙ « j. ˆ « K J œ œ »»» »»» œ œ l œ œ œ œ œ « l œ . »»» »»» K »K »J »K »K »K J « J »»» »» »» ======================== l & »» »» »» »»» ˆ »»» k « »»» l = Coâ dôn chieác laù uùa phai trong chieàu hoang vaéng ## œ . »J »» œ œ œ »K »K »J »» »» »» œ œ. »K »J »» l »» ======================== l & œ « œ. l œ. « « »K « »J »» ˆ »» k « »J « « »» ˆ ˆ k « « « l « = ˙ « Lang thang treân phoá ñi tìm daáu chaân ngöôøi ## « « œ œ œ œ œ œ œ »K »K »K »J « « »J »K »K l œ j. k ˆ ˆ »» »» »» « « »J »» »» »» »» »» ======================== l & œ l œ. »K »» »»» œ ˙ = »J l »»» »» Nôi ñaây chæ thaáy boùng em xa daàn maõi xa ## œ œ œ œ œ œ œ . œ œ »J »K »K »K »J »K »J »K »» »» »» »» »» »» »» »» »» » œ œ »K œ œ œ œ œ . œ œ »J »K œ »K »K »K »K J K ======================== l & l l »» »» »» »» »» »» »» l »»» »»» »»» = Anh ñôn coâi treân ñöôøng vaéng xöa OÂm trong tim bao nhôù mong vôi ñaày ## œ œ œ œ œ œ »J »K »K »K »J »K »» »» »» »» »» œ. œ œ »J »K »»» »» l »» ======================== l & »» œ œ œ œ œ œ œ »J »K »K »K »K »K K l »» »» »» »» »» »» »»» = Böôùc cöù böôùc khoâng heà nghó suy Phoá vaéng xöa nay ñaõ reâu ## œ . œ œ « « « ˆ « »J »» »K »»» »» « « « « « j. « l œ œ « k j ˆ « ˆ ˆ « « k k ˆ « »K »J »» »» œ »»»œ »K »» ======================== l & l = xanh maøu Chæ coøn laïi mình anh vaéng teânh ## œ œ œ œ œ œ K J »K »K »K J »»» »»» »» »» »» »»» «« «« œ « « »J ======================== l & l «ˆ » ˆ » œ œ œ l œ œ œ œ. = »K »K »»» »» »» »K »J »K »J œ »» »» »» »» »K »» Vôùi boùng em khuaát nhöõng nôi trôøi xa Chieàu chôït nhoaø ai ## œ œ . »K »J »» »» œ »J »» « « œ « « »J « « »» œ œ œ œ œ. »J »K »K »K »J »» »» »» »» »» l œ »»»»œ »»»œ »»œ œ œ = »J »» »J »»» ˆ ˆ ======================== ” & l »» khoùc nhôù ai.... .............. ... rôùt rôi nhöõng gioït saàu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản