Bài hát gọi tên bốn mùa - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
250
lượt xem
88
download

Bài hát gọi tên bốn mùa - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát gọi tên bốn mùa - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát gọi tên bốn mùa - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Goïi teân boán muøa « « « Trònh coâng Sôn b2 Œ œ œ »J »J »» »» « j j « ˆ « « « « ˆ ˆ « l « « ‰ « l & 4 “{ « j « l _. ===================== j « ˆ « « ˆ « « _ ˆ « « « j j j ˆ ˆ « « « j ˆ « = Em ñöùng leân goïi möa vaøo haï töøng côn möa töøng œ « « « « ...leân muøa ñoâng nhaït nhoøa töøng ñeâm möa töøng b « « ‰ « l œ œ ‰ »J l « « « « l « « « j j ˆ ˆ « « « »J »J j ˆ »» »» « »» j j ˆ ˆ « « =========================l & ˆ ˆ j j « « « ˙ « « œ œ ˆ »J » « J l « »» »» = côn möa töøng côn möa möa thì thaàm döôùi chaân ngaø Em ñöùng ñeâm möa töøng ñeâm möa möa laïnh töøng ngoùn söông muø Em ñöùng « « « « « ˆ « « j j « « ˆ ˆ « « ‰ « « « ‰ « œ œ œ œ « « « »J »J »J »J &b 1. « j « l _. j « ˆ « ˆ « « ˆ « « « j j _ l ˆ ˆ j « « =========================l « « « l ˆ ˆ « j j ˆ « « j ˆ l »» »» »» »» = j « leân muøa thu taøn taï haøng caây khoâ caønh bô vô haøng caây ñöa em ñi leân muøa xuaân vöøa môû nuï xuaân xanh caønh theânh thang chim... « « « « « b « « « « ˆ ˆ j j « « « « « œ œ »» ” « « « « l « « « « l « »J »J j j « j « « « « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « 2. « « ˆ ˆ j j « « l ˙ « l ˆ »» « ========================= & j j j j { ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j = »»» « »» « veà gioït naéng nhaáp nhoâ Em ñöùng... ...veà vaøo ngaøy tuoåi em treân caønh baõo b « & ˙« « « « « œ. « « « « « l »»» l ˆ ˆ ˆ j j « « « ========================= « l «. « l œ œ œ l œ. « l œ. « l ˆ ˆ j « « « »»» »»» »»» ˆ j « ˆ » ˆ j « j « £ œ l «. « « l œ. buøng Roài muøa xuaân khoâng veà muøa thu cuõng ra ñi muøa ñoâng vôi b «. & ˆ« « « l «. »J « »» =========================l ˆ « « « »»» «k kˆ ˆ« « « « l «. j ˆ ˆ « « « œ œ œ « l »»» »»» »»» j ˆ « « _ j ˆ ˆ _ « « « £ « « œ œ « « « « vôïi muøa haï khoùi maây Roài töø nay em goïi tình yeâu daáu chim b œ. »»» « œ. « l »»» « «. « « « l « »J »J l l « « « « l j j ˆ jˆ « ˆ « j ˆ « j ˆ l ˆ « « ========================= & « « _ ˆ j ˆ « « « l _. ˆ ˆ »» »» j « « « ˆ j « « « « ‰ « « « ‰ « œ œ ‰ »J « « « « bay goïi thaân hao gaày goïi buoàn ngaát ngaây OÂi toùc em daøi ñeâm thaàn & b « «. « l « « « ˆ ˆ « « j j j « l »J »J j j « l « « ˆ ˆ ˆ « « « =========================j ˆ »» »» « »»œ l « « « « l ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j « « « « _ ˆ « j _ ˆ « « « « thoaïi vuøng töông lai chôït xa xoâi tuoåi xuaân ôi sao laïnh gioøng maùu trong b « « ˙ « « « ˆ « »» »» l « « « « l « . »J »J œ œ j j j ˆ ˆ ˆ « « « « l « « ‰ « l « « « l ========================= & « _ j « ˆ « ˆ « « _ ˆ « j j j ˆ ˆ « « j ˆ « « « ‰ « « « « « « « « « ngöôøi Nghe xoùt xa haèn leân tuoåi trôøi Treû thô ôi treû j j ˆ l ˆ ˆ ˆ ˆ l « « « « l « « « b ˆ ˆ « « j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « « j j j j « « « « ========================= & « ˙ « « l « ˙ « ” thô ôi tin buoàn töø ngaøy Meï cho mang naëng kieáp ngöôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản