Bài hát hai mùa mưa - Mạc Phong Linh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
402
lượt xem
144
download

Bài hát hai mùa mưa - Mạc Phong Linh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hai mùa mưa - mạc phong linh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hai mùa mưa - Mạc Phong Linh (lời bài hát có nốt)

  1. Hai muøa möa. « £ œ Maïc Phong Linh £ « £ c « £ « « « « œ »» »»» « « « « « « «= & _ _ _ ll « « _ ˆ « q _ « _ ˆ q ˆ ˆ « « « « ˆ « » l ˙ ====================== l « ˆ ˆ ˆ « « « « « £ Muøa möa laàn tröôùc anh veà ñaây gheù thaêm toâi Tình xöa baïn £ £ « « « £ « « « « #ˆ ...ñeán toâi möøng vui ñoùn tin anh Ñeøn khuya moät « « « « « « «. « « « « & ˆ _ « « « « l « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ « ˆ _ « ˆ « _ _ « l «. =========================l j « ˆ « « « « ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ « j « £« « £ œ cuõ gaëp nhau ñeâm aáy möa rôi taùch caø pheâ aám moâi Mình ngoài oân laïi £ boùng nhìn möa rôi suoát naêm canh Nghó raèng toâi vaéng anh Vì nghieäp trai coøn œ œ »» »» « »» » « Œ « « £« « « œ »» & »»» »» œ œ ˆ œ l w l « » » « » =========================l ˆ « « _ _ l l « « _ ˆ »» »» _ ˆ « _ « « « ˆ ˆ « _ ˆ « « « « « ˆ « « ˆ « £ t vui troâi qua maát roài « « £ nhöõng phuù Naøy caây phöôïng vó beân ñöôøng che naéng ban £ £ « « « £ « ñi giöõ queâ höông cho chuùng mình Nhieàu khi chôø saùng nghe loøng thao thöùc canh « ˙ « « « «« « « « « « « « ˆ « « « « « l «. « & « ˆ ˆ l ˆ « « =========================l « _ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « ˆ « ˆ _ « ˆ « _ _ « j « ˆ « « « « ˆ « « « £« « tröa Naøy con ñöôøng daãn vaøo saân ga taém traêng mô Maùi tröôøng khi aáu £« £ Fine « « « « Œ « « « thaâu Ñöôøng ga nhoû beù naèm ñôïi mong ñaõ bao laâu Tieáng coøi ñeâm löôùt « « « « œ « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ & « . « ˆ ˆ « l »»» _ « ˆ ˆ ˆ ˆ l w l l ˆ « ˆ « « ˆ ˆ « « « « « « ˆ « « « « « « =========================l j ˆ « « « « « thô Vaø naøy caên nhaø vaéng naèm caïnh nhau nghe ñeâm möa Hai ñöùa « « « « « « « « mau Ñoaøn taøu ñi veà maõi maø baïn thaân toâi nôi ñaâu. œ. »»» »J »»» »» « « « œ œ »»»œ « ˆ « ˆ « ˆ « l « « « « « « « « « « « « « l w ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ =========================l & « Œ « « « «. « « « « « « « « « « « « vui chöa vôi taâm söï hoâm sau anh leân ñöôøng « & ˆ « « « « l « « « « « ˆ l _ « « « « « _ ˆ « « ˆ ˆ « « « « « ˆ « ˆ « « « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « ˆ =========================l j « « ˆ « £ « « £« « Toâi tieãn anh nhö bao anh huøng hieân ngang ra sa £ « _ w l _ Œ « =========================l & _ « « _ ˆ _ « « « _ _ _ l _ _ _ « « « « « ˆ « ˆ « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « « _ « « « ˆ ˆ « « « ˆ « « « £ £ £ £« « « « « « « « #ˆ « tröôøng Vì yeâu queâ höông anh laëng leõ böôùc chaân « « « « « l « « « ˆ ˆ ˆ l « « « « « « « « & « « « ˆ ˆ « « =========================l ˙ « ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « « « « ˙ « ˆ « ˆ « « Töøng côn möa % £ Vì thöông non soâng toâi gaït nöôùc maét phaân ly £ £ œ « « « ñi »»» « « « « « « « « « l £ ˆ ˆ « « ˙ « _ « « _ _ l « ˆ « ˆ ˆ « ========================= & ˆ « ˆ « « ˆ _ l_ « Œ _ _ _” « « « « « « « « w « _ ˆ « _ « _ « ˆ « « « « ˆ « ˆ « vaãn rôi naõo neà Anh noùi moät naêm nöõa anh veà Muøa möa laïi...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản