Bài hát hai mùa noel - Nguyễn Vũ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
474
lượt xem
143
download

Bài hát hai mùa noel - Nguyễn Vũ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hai mùa noel - nguyễn vũ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hai mùa noel - Nguyễn Vũ (lời bài hát có nốt)

  1. Hai muøa Noel. Nguyeãn Vuõ £ «. £ « « « c Ó Œ« « « « « « « « « ˆ « « « « l « « « ˆ « « « « ˆ Œ « « « « « « “{ « ˆ « j « ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ « « _ « ====================== l & « « ˆ « _ ˆ « ˆ _ « _ ˙ « _ «= « ˆ « Muøa No el ñoù chuùng ta quen beân giaùo ñöôøng Muøa No el ««« (Muøa No el) qua chuùng ta chia tay giaõ töø Heïn nhau naêm £ « « »»» « ««« « « « œ. « « « ˆ « ˆ « j ˆ« « « ˙ « ˆ « l « ˆ « « « « ˆ « « « « « Œ « « ˆ l ˆ. « «. ˆ « ˆ l « « « « « « « « «=ˆ « & _ « « « ˆ « « « ˆ ======================== « « _ ˆ « j « ˆ ñoù anh daét em vaøo tình yeâu Quyø beân hang saâu nghe lôøi Kinh thaùnh vang tôùi khi Giaùng sinh veà muoân nôi Mình trao cho nhau hoa loàng nhaãn cöôùi thieäp £ « « « «« « « « 1. « « ˆ «« « £ «. « « « « « « « « ˆ « ˆ « ========================{ & ˆ « ˆ « «« « « . ˆ « « l « . « « « « « #ˆ l ˙ ˆ ˆ« « Œ « « «= « « «” « « « _ _ « _ « « ˆ « « j ˆ « ˆ « j ˆ « __« _ « ˆ « ˆ « ˆ « caàu Nhìn nhau khoâng noùi neân caâu Vì bieát noùi nhau gì ñaâu Muøa No el... hoàng Dìu nhau xem leã ñeâm... ‰ œ»J « œ œ. œ »»» »»» « « « « « « l « »» l »»»œ . « »» 2. & «. « « _ _ _ _. « « « ======================== l ˆ j ˆ ˆ. « _ « « j ˆ » « = « « « « « ˆ ˆ «ˆ ˙ « « « œ. œ œ £ « muøa No el ñeán « « ˆ « « ˙ Œ ‰ œ « ñoâng Beân nhau muoân ñôøi em ôi. Nhöng nay «. ˆ « »» j ˆ » »»» »»» »»œ œ ˆ . « « « « « « l« « ˆ « « « « J »»» « « » » »» l « ======================== l & ˆ « « ˆ ˆ « j « = « « « « . œ « ˆ « « «. « « « « «. roài Töøng ñeâm anh thöùc nguyeän caàu Caàu cho hai ñöùa thöông nhau Ñeâm »J « « « « l « « « ˆ « ˆ « œ œ »œ »»» » œ »»» »» ˆ ======================== l & « « _ _ _ _l « ˆ « ˆ « « «. « ˆ « « »»» j ˆ « = « « ˆ ˆ j ˆ « « £ « « « « « « « « «£ « nay giaùo ñöôøng vang tieáng kinh caàu Nôi xöa mình anh ñöùng Khoâng thaáy boùng em « « ˙ « Œ « « ˆ l «. « « ˆ « ˆ l « « « « ˆ ˆ « « « « « j « ˆ « « « Œ « « ˆ « « « « ˆ « « _ « « ======================== l & « ˆ _ « « « « ˆ _˙ « _ « = « « ˆ _« ˆ « «« £ « « «« « « « Œ « « ˆ l ˆ . « « . « « «=l ñaâu Nöûa ñeâm tan leã böôùc anh bô vô trôû veà Chôït nghe nöôùc œ. « « « ˆ « « « »»» ˆ« « « ˙ « « ˆ l « « « « « « « « « « j ˆ « « ˆ « ˆ ======================== & « « « « ˆ « « « « _ ˆ « « « ˆ ˆ « « j « ˆ « ˆ _ˆ « maét Rôi öôùt treân bôø moâi khoâ Roài No el qua bao moäng öôùc cuõng phai « « « « « « « « « « « « « « l « Œ Œ «. « _. « ˆ ˆ l « . « « ˆ « « _ ˆ « « ˆ « « « __ _ ========================” & « ˆ j « « « ˆ ˆ. « _ « « « « « ˆ l_ = _ « _ « j « ˆ « ˆ ˆ « w ˙« roài Gaëp nhau cuõng ñeå thöông ñau Yeâu nhau sao ñaønh xa nhau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản