Bài hát hàn mạc tử - Trần Thiện Thanh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

4
791
lượt xem
173
download

Bài hát hàn mạc tử - Trần Thiện Thanh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hàn mạc tử - trần thiện thanh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hàn mạc tử - Trần Thiện Thanh (lời bài hát có nốt)

  1. Haøn Maëc Töû. Traàn Thieän Thanh U U bbb C œ œ l l ˙ »»» »»» ====================== l & »»» œ œ œ »»» »»» »»» œ Œ œ œ « » l »» »»» »J»» «ˆ= « £ U U £ Ai mua traêng toâi baùn traêng cho Traêng naèm bb œ œ « « œ « « « Œ « « « b »»» »J « « »J ˆ ˆ « « «ˆ « « « Œ « « « «« « l « »» ˆ ˆ »» « « l ˆ « « « « « j j « « l « ˆ ˆ ˙ « « « ˆ «ˆ ˆ ˆ « j« « « _ ˆ « « « =========================l & « « ˆ U U £ im treân caønh lieãu ñôïi chôø Ai mua traêng toâi baùn traêng cho Chaúng baùn bb « « « « « « « « « « « « « œ « « « « . « & b « « « _ ˆ _ _ l _ _ « « « l « »»» « « l « « « _ « « « ««« « ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ ««ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˙ ˆ « « « « =========================l « « « « j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « jˆ« tình duyeân öôùc heïn hoø Ñöôøng leân doác ñaù nöûa ñeâm traêng taø nhôù caâu chuyeän £ (Ñöôøng leân doác) ñaù nhôù xöa hai ngöôøi ñaõ moät laàn bb « « « « « « b «« w l « « œ « « l « « «. « l w l »»» « « « « « & «« ˆ _ « _ l « « « ˆ « ˙ « ========================= «ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « j ˆ « « « xöa Laàu OÂng Hoaøng ñoù thuôû nao chaân Haøn Maëc Töû ñaõ qua ñeán Tình yeâu vöøa chôùm xoùt xa cho chaøng cuoäc soáng pheá nhaân bb « ‰ « £ « « £ « £ « ‰ »J « £ « « « »»œ « « « l ˆ ˆ q q « l « _ « _ « « l « b « « « « j « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « « ˆ « ˆ ========================= & « ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « « AÙnh traêng treo nghieângnghieâng bôø caùt daøi theâm hoang vaéng Tieáng chim keâu ñau Tieác thay cho thaân trai moät nöûa ñôøi chöa qua heát Traùch thay cho tô b b « £ « « £ « 1. ‰ « « £« « « £ « b « « « ˆ « ˆ « « « l « « ˆ « _ « _ « « « « « « l « « « « £ « l « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ _ ˆ _ _ _ j ========================= & ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « _ « _ « ˆ « ˆ « ˆ « « thöông nhö nöùc nôû döôùi trôøi söông Laù rôi rôi ñaâu ñaây sao cöù ngôõ böôùc chaân duyeân chöa thaém noàng ñaõ voäi... bb £ « £ « b « ‰ « « « « « « ˆ { « ‰ « « « « l « « _ « « ” « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « _ _ _ _ l _ l _ « ˆ « « = 2. ========================= & « _ « _ « _ « _ _ « ˆ « w j ˆ « « _ « « « ˆ « ˆ « « _ « ˆ « j « ˆ « ˆ « « ˆ « ngöôøi tìm veà nöûa ñeâm buoàn Ñöôøng leân doác... ...tan Hoàn ngaát ngö ñieân
  2. £ b b « £« « « « « b « « « « « « l « ‰ « « « « l ˆ ˆ ˆ « £ « Œ « « =l l « « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « « « ˆ ˆ « « & « « « ========================= _ _« ˆ ˆ _ j « ˆ « « « « « _ ˆ « _ ˆ w « l_ « £« £ cuoàng cho trôøi ñaát cuõng tang thöông maø khoå ñau nieàm rieâng Haøn Maëc bb b œ ˙ œ « œ» »» ˆ »» l œ »œ œ « « « l w l « Œ « =l »»» « « « »» »»» ˆ ˆ ˆ « J »» ˆ « « »»» » « » ========================= & « « « « ˆ « _ _ « ˆ « « £« « « « « « £« « Töû xuoâi veà queâ cuõ daáu thaân nôi nhaø hoang Moäng Caàm & bbb « « ˙ « « « « l « ˆ « « « « l w ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ _ j « « « « ========================= « Œ « « l l« ˆ « « ˆ ˆ « « = « ˆ « « £ « œ œ »œ »œ « £ « hôõi thoâi ñöøng thöông tieác tuûi cho nhau maø thoâi Tình ñaõ bb ˙ b »»» œ « »»» l »»» »»» ˆ »» »» « « « l w l « Œ « «=l « ========================= & ˆ « ˆ « ˆ « « « ˆ « « « _ _ ˆ ˆ « « £ « £ lôõ xin moät caâu höùa kieáp sau ta troïn ñoâi Coøn gì bb « « « « « « « « « « « « « ˆ « « b « ˙ « « ˆ l « ˆ « « « « « l w l œ « « « =l l ˆ ˆ ˆ « »»» & « ˆ « « ˆ « « « « « ˆ ========================= j « ˆ _ « ˆ «ˆ « « « « ˆ ˆ « j £« « £« nöõa thaân taøn xin ñeå moät mình mình ñôn coâi Tìm vaøo coâ bb « b « «. « « « « « « œ « « l « « « « l w l« »»» ˆ ˆ « ˆ ˆ »»» ˆ « œ « =l ˙ « « « ˆ « « _ ========================= & « j« ˆ _ « « l « « « ˆ _ ˙ ˆ « ˆ « « « ˆ « ˆ « « « £ ñôn ñaát Qui Nhôn gaày ñoùn chaânchaøng ñeán Ngöôøi xöa naøo bieát choán xöa ngaäp bb « « « « « ‰ « « « « « £ « « « « £ & b « « «. « l w l « ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « « ˆ « « « « « l « « « « « «= ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ _ ˆ _ ˆ ˆ j « « « « « « « ˆ « « =========================l ˆ « « £ b b ˆ ‰ œ « £ « « £« « ñöôøng phaùo cöôùi keát hoa Choánhoang lieâu tieâu sô Haøn aâm thaàm nghe traêng « « « « « £ « « « »J « « ˆ ˆ « « « « « « ‰ « « « « &b « »» ˆ ˆ « l « ˆ ˆ « « « l « « « « « _ ˆ _ ˆ =========================l ˆ « ˆ « « « « ˆ ˆ = ˆ « « ˆ j « « £ bb « £ « « « « « ‰ « £ vôõ Xoùt thöông thaân bô vô cho ñeán moät buoåi chieàu kia Trôøi ñaát nhö quay « b « « « « « « l « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « l « Œ « « =l l « « ˆ ˆ « « & ˆ ˆ ˆ « « « ========================= « ˆ « _ _ j « _ ˆ « « ˆ « « _ « ˆ « _ ˆ w « l_ « £ U U U U cuoàng khi hoàn phaùch vuùt leân cao Maëc Töû nay coøn ñaâu Traêng vaøng bb « « « « « « « œ Œ œ « nœ œ œ œ « « « « ˆ « «« » » ˆ »J »J »J »» »» « « l w = & b « . ˆ ˆ « ˆ l « « »» »» « l »»» ˆ « j « « « « «ˆ ========================= ˆ « « »» « ˆ ˆ « j ” ngoïc traêng aân tình chöa phæ Ta nhìn traêng khoân xieát ngaäm nguøi traêng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản