Bài hát hành hương trên đồi cao - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
115
lượt xem
31
download

Bài hát hành hương trên đồi cao - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hành hương trên đồi cao - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hành hương trên đồi cao - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Haønh höông treân ñoài cao. Trònh Coâng Sôn &c _ _ « « « j « « ˆ j « j ˆ « « « « ˆ « « « « ll _ _ _ _ _ _ _ « = « _ _ « _ _ « ˆ ====================== l « « ˆ « « « « « ˆ « « « « « « « « j j j ˆ j ˆ ˆ j _ ˆ « « j ˆ « j j « « Á« œ « « »J « ‰ « œ « « « « « « « »J « « « « « ˆ « ˆ »» ˆ l ˙ j « j »»» « j « « ˆ »» ˆ l ˆ « « « « = « j j « _ _ « _ =========================l & _ _ _ _ _ « « « « « « « « j ˆ j ˆ « « j « « j ˆ j ˆ _ _ ˆ ˙ « « j ˆ _ « « j « j ˆ Chieàu leân chieàu leân Ngöôøi vaãn aâm thaàm goõ buoàn goùt chaân « œ œ œ ˙ »J »J »J »»» »» »» »» œ « œ œ ˙ »J « »J »J »» »» ˆ »» »» » œ « œ œ œ « « œ »J « »J »J J ˆ « J & « j « =========================l j ˆ « l l »» ˆ »» »» »»» « ˆ »»» = j « j j « « Ngöôøi ñi haønh höông Veà ñoài nuùi xa Ngöôøi ñi vaãn ñi chieàu qua vaãn « ‰ « œ « ‰ « œ « « ˙ « « »J « ˆ »» ˆ l ˙ j « j »»» « ˆ »» ˆ l « « « « « = « »J « j « j « « « « « « =========================l & j j « j ˆ _ _ ˆ ˙ « ˆ _ « « « j ˆ « qua Chieàu ñaõ chieàu hôn Ngöôøi vaãn aâm thaàm goõ buoàn goùt chaân »J œ »J ˙ »» »J »» » œ « œ œ ˙ »J « »J »J »» œ « œ œ œ « « œ « œ »» œ »» « »» ˆ » »» » j « » =========================l & ˆ j « l »J « »J »J J « « J l »» ˆ »» »» »»» ˆ ˆ »»» = j « j j « « Ngöôøi ñi haønh höông Buoàn ñôøi vieãn voâng Coøn ai nhôù mong coøn ai nhôù « « ˙ « ‰ « œ « « »J « ˆ »» ˆ l l ˙ j « j « »»» « »J « »» l « ‰ « #ˆ œ « ˙ « ‰ « œ « « »J « j ˆ »» ˆ= « j « & « « =========================l j ˆ « j « «£ « mong Ngöôøi ñi haønh höông mòt môø loái söông Ngöôøi ñi haønh ˙ »»» ‰ œ œ œ « ‰ « œ « ˆ « œ œ œ »J »J »J « »» »» »» ˙ « « »J « « « »J »J »»» ˆ »» ˆ l « ˆ »» »» j j j j « « « « ˆ « ˆ l « « « « ˆ « « « ========================= & l = höông Nhôù phoá nhôù phöôøng Ngöôøi ñi moät mình ñoài doác nghieâng xuoáng Ngöôøi ñi moät
  2. « « œ œ œ »œ »»œ »»œ œ « « œ « « « »J »J »»» « Œ ‰ « œ« « »J « ˆ ˆ »» »» j j « « » » »» l »J « « »J « »» ˆ ˆ »» ˙ ========================= l & j j « « « « lˆ « j « ˆ »» = « ˆ j £ « «£ « mình vöïc saâu goïi teân Coøn ñaây baõo leân coøn ñaây daáu chaân Ngöôøi ñi moät « « œ œ œ « « »J »J »»» « ˆ ˆ « « « « « »J »J »» ˆ ˆ »» »» j j « « « « « l « « œ œ œ ˆ « « ˆ »» »» » j « ˆ j ========================= l & »œ »»»œ »»»»œ= » £ mình vaø haùt lôøi gioù Ngöôøi ñi moät mình chìm saâu lôøi ca Coøn ñaây baõo œ « « œ « J « « J « »»» ˆ ˆ »»» ˙ j « j « « « Œ ‰ « œ « « ˆ « « J « ˆ »»» ˆ l l ˙ j « « ========================= l & j »»» ‰ « œ « « J « ˆ »»» ˆ= j « j « l qua coøn ñaây giaác mô Ñoài ñeâm muø söông Ngöôøi coá queân « « « « « & « _ _ « « « œ œ œ ˙ l « »J »J »J »»» »» »» »» ========================= l j ˆ « « « œ « œ œ ˙ »J « »J »J »» » « » l » ˆ »» » » = j « « _ ˆ ˙ ˆ « « j j ˆ j « j ˆ « veà ngaïi nguøng chieáu chaên Ngöôøi ñi haønh höông Sôïi buoàn vaán quanh œ « œ œ œ « « œ « »J « »J »J »J « « »J « »» ˆ »» »» »» ˆ ˆ »» l ˙ j « j j ‰ « œ « ˙ « »J « »» j ˆ »» ˆ l » j ‰ « œ « « »J « ˆ »» ˆ j j « « « ========================= l & « « « « = Vöïc saâu ñaù laên goïi teân nhôù em Coøn ñeâm muø söông Ngöôøi vaãn queân J œ J ˙ »»» »J »»» » œ « œ œ ˙ »J « »J »J »» « « « « « « _ _ « « & « « _ ˆ ˙ j ˆ « « « ˆ j « j « œ »» œ »» l « ========================= l j ˆ « » « j » l » ˆ »» » » = « j ˆ « fi veà ngaïi buoàn chieáu chaên Ngöôøi ñi haønh höông haèn saâu veát nhaên « œ œ œ « « œ œ « »J »J J « « J »J ˆ » »» »» ˆ ˆ »» « « ‰ « & »» « » j » « « » l ˙ j j « =========================l l« « « _ _ « = j « ˆ « _ ˆ « j ˆ « j « Moät mai ñaõ queân buoàn ôi ñaõ queân & _ _ _ _ _ _ _ « l _ _ _ _ _ « « « « « « « « « « « j « « « j j j ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j « « « ˆ « _ _ « ========================= ˆ « « « « « ˆ « « _ _ « _ _ « ˆ ˆ « « « « « « « « « « j j ˆ j _ j =” ˆ « « « « ˆ « « ˙ «

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản