Bài hát hòa bình ơi! Việt Nam ơi! - Trầm Tử Thiêng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
220
lượt xem
56
download

Bài hát hòa bình ơi! Việt Nam ơi! - Trầm Tử Thiêng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hòa bình ơi! việt nam ơi! - trầm tử thiêng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hòa bình ơi! Việt Nam ơi! - Trầm Tử Thiêng (lời bài hát có nốt)

  1. Hoaø bình ôi !Vieät Nam ôi ! Traàm Töû Thieâng bC ˙ »»» œ. œ « « Œ « »»» »J « « »» l ˆ ˆ ˆ l «. « « « ˆ « « « « j ˆ « ˆ « « = « « ====================== l & « « ˆ « Mai ñaây hoaø bình Ta veà ngaém laïi doøng Mai ñaây hoaø bình Con taøu chôû ñoaøn ngöôøi Mai ñaây hoaø bình Khung trôøi queâ mình roäng b « « ˆ « « Œ « ˆ « « ˆ « « « l «. ˆ « « œ « « »»» j ˆ « ˆ l « « « « ˙ « «. « ˆ « « « j ˆ « =========================l & soâng xöa Ñoàng hoang xô xaùc hai beân Saùng mai di cö Veà thaêm ñaát Baéc thaân yeâu Ñaõ xa bao la Ñaøn chim tung caùnh bay xa Baéc Nam b « « « « « « « «. « ˙ « Œ l ˙ »»» œ. œ « « Œ « »»» »J « « »» l ˆ ˆ « ˆ « «. j ˆ ˆ ˆ « « « =========================l & ˆ « l « « naøy thôm muøi luùa chín Treân soâng ngöôøi veà Con lìa caû thôøi nieân thieáu Ta meâ töøng muøa Tröa roài khoâng coøn ngaên caùch Hoâm qua Saøi goøn Baây b «. « ˆ « « « « « j ˆ ˆ « « « « ˆ « « « Œ « « « ˆ ˆ « « ˆ « « « l «. ˆ « « œ « « »»» j ˆ « « ˆ « =========================l & l ñoø chôû ñaày vaàng traêng queâ Hoø khoan coâ gaùi du heø caùnh phöôïng hoàng lung lay Chôø thu ngaém laù thu giôø coù maët taïi Kon tum Chieàu nay khaên goùi ra b « « «. « « « l « « « « « & ˙ « ˆ « j ˆ « «. ˆ « « « « l « j « ˆ _ ˆ « ˆ « « =========================l ˙ « « « ˆ « « ˆ « döông Ñoùn ñöa ngöôøi ñi veà chung ñöôøng bay Röôùc xuaân veà vui hoäi xuaân ñaày Hoaø bình Trung Sôùm mai naøy ñaõ veà Haûi phoøng b w « Œ « « w « ˆ « « l « Œ « œ w « ˆ « « »»» l œ Œ « œ w »»» « »»» l « ˆ « ˆ « =========================l & l ˆ « l l ˆ « ôi Hoaø bình ôi Hoaø bình ôi Hoaø bình ôi b œ Œ œ . œ œ œ œ »»»œ « « « . œ « « « ˆ « « Œ « « »»» »»» »J »»» »»» »»» »» « l « « »J l « « « « « l « ˆ ˙ ˆ »» ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « « « « « « « « « « =========================l & l ˆ ˆ « « Ta gaùnh chung ñau thöông moät trôøi Nam Baéc ôi queâ höông tình ngöôøi Vieät Nam b w « Œ « « w « « l « Œ Œ w « « Œ « « « ˆ « ˙ « l ˆ « « « ” 1.,2. 3. & l ˆ « ˆ « « ========================= l “{ ˆ ˆ { « « ôi Vieät Nam ôi ...ôi Hoaø bình...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản