Bài hát hoa nở về đêm - Trần Thiện Thanh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
369
lượt xem
95
download

Bài hát hoa nở về đêm - Trần Thiện Thanh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hoa nở về đêm - trần thiện thanh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hoa nở về đêm - Trần Thiện Thanh (lời bài hát có nốt)

  1. Hoa nôû veà ñeâm. Traàn Thieän Thanh £ c « « « “{ « œ « « « l « « »»» « « « « « « « « ˆ =l « _ « « « « _ « « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ ====================== & ˆ ˆ « ˆ « « « ˙ « ˆ _ « « « « « « « ˆ « ˆ « Chuyeän töø moät ñeâm cuoái neûo moät ngöôøi tieãn moät ngöôøi ...khi khoaùt bôø vai moät maûnh aqoù daï ñöôøng ...vui maõi taän trôøi naøo giaù laïmh hoàn w « ˆ « « « l « « ˆ « ˆ « l « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « « _ « « « « £« « « _ _= & l _ _ _ « _ _ « « ˆ « « ˆ « =========================l « ˆ « ˙ « ˆ « « « _ ˆ « « _ ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « ñi Ñeïp töïa baøi thô nôû giöõa ñeâm söông nôû taän taâm khuya Boài hoài ngöôøi trai höôùng neûo ñeâm saâu giaáu tình yeâu £ « £ « « « « ñau Moät ngöôøi chôït nghe gioù giöõa meânh moâng roùt vaøo trong « œ œ « »» »»» ˆ « » l « « « « « «= & _ l_ « « « l ˙ « « « « »»» =========================l « ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « « _ _ w ˆ « £ hoàn Chuyeän moät mình toâi cheùp doøng taâm tình taëng ngöôøi chöa bieát moät ñaàu Vì coøn tìm nhau loái veà ngoû heïp coøn chôø in daáu chaân « « £« £ loøng Vaø moät mình toâi cheùp doøng taâm tình taëng ngöôøi chöa bieát moät « « « « « . « « « « « « « l « « « ˆ l œ ˆ ˆ ˆ « « « « »»» j ˆ ˆ ˆ « l «. « « « ˆ =========================l & w « « ˆ « « « ˆ ˆ _ ˆ « «= « « « « j ˆ « laàn Vì giaây phuùt aáy toâi tình côø hieåu raèng tình yeâu ñeïp nghìn anh Nieàm thöông meán ñoù baây giôø vaø nghìn ñôøi duø gioù möa daït £ £ « « « « 1. « « « w Fine « . « « « « £« « laàn Vì giaây phuùt aáy toâi tìm mình thì thaàm giôø ñaõ gaëp ñöôïc « « #ˆ « « « l « « « « « « « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « ” « «« « « « «« « « « « ˆˆ « ”˙ « l ˙ ˆ _= 2. & « _ ˆ _ « « ˆ « « « ˆ ˆ =========================l ˆ « « ˆ « « « « ˆ « _ ˆ « { ˆ _ « ˆ « ñôøi laø tình yeâu khi ñôn coâiVaøo chuyeän töø... daøo coøn ñeïp nhö khi quen... ...nhau Ai lôùn leân khoâng töøng heïn moät nuï hoa nôû veà ... «. « ˆ ˙ ...ñeâm « « £ « « ˆ « _ « lw #˙ « «« « « « l »»» «« ˆ « £« « « « #ˆ œ « « « « l « « « »»» =l ========================= & _ « ˙ « ˆ « « « ˆ « l ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « £ « hoø khoâng töøng yeâu thöông Nhöng coù maáy ngöôøi tìm ñöôïc moät tình yeâu ngaùt « £ « w l «˙ « ˆ « ˆ l « « « « « « ˙ £ « « ˆ _ « ========================= l & ˆ « « « « « _ _ _ l _ « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « ˙ « _ « «= « ˆ « ˆ « « £ % höông Meânöù nhöõng ngöôøi chöa quen moät ngöôøi ôû laïi ñeøn traêng goái « « « « « « £« « « « « « « ˆ l « ˙ « « « « ˆ ˆ ˆ l ˙ « « ˆ « « « « ˆ lw « « « « =========================l l & _. « « « « « « « ˆ « « ˆ « « « l ˆ « « _= « ˆ ˆ « « « ˆ « _ ˙ « moäng Yeâu ai anh baêng soâng daøi cho ñeïp loøng trai Moät ngöôøi tìm...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản