Bài hát không - Nguyễn Ánh 9 (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
353
lượt xem
58
download

Bài hát không - Nguyễn Ánh 9 (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát không - nguyễn ánh 9 (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát không - Nguyễn Ánh 9 (lời bài hát có nốt)

  1. Khoâng. £ Nguyeãn AÙnh 9 4 « Œ « « « « « « «£ « « £ b4 « « « « « « « « « « « ˆ « « « « « ˆ « « Œ « « «« « « «= ˆ « ˆ « « ˆ l ˆ ˆ ˆ « ˙ ˆ « ====================== l & « « « l « ˆ « ˆ « «« « ˆ «# _ ˆˆ « « « Khoâng khoâng toâi khoâng coøn yeâu anh nöõa Khoâng khoâng toâi khoâng b « « «£ « « « « « £ « Œ « « « « « « «£ « « « «£ « « « l « « « _ _ _ ˆ __ __ « « « ˆ & _ _ « « ˙ « _ « ˆ « « « ˆ ˆ _ « « l « ˆ « ˆ « « « _ _ « ˆ _ _ˆ « « ˆ ˆ « « « « « « « « ˆ =========================lˆ ˆ « « ˆ « « « « « « « ˆ « « « ˆ « « « £ coøn yeâu anh nöõa Khoâng khoâng toâi khoâng coøn toâi khoâng coøn yeâu anh £ « «. ‰ « « « « ˆ «. « « « « ˆ «. « « « « « ˆ « « « « &b « ˙ « « l« « «. ˆ ˙ « « « ll ˆ « « « « j ˆ « « « « ˆ « ˆ =========================l l _ _ « « « _ « ˆ ˆ « ˆ « « « ˆ ˆ « j « « « « _ j ˆ « £ nöõa anh ôi Tình ñôøi thay traéng ñoåi ñen tình ñôøi coøn laém bon chen Tình « «£ « « « «£ « « « « « «. « « b « « « « « ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ _ _ « « « j « « =========================l « « « ˆ « « « « « ˆ « ˆ & _ _ « ˆ «. « l _ _ ˆ ˆ «. « l ˆ « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « « « « ˆ ˆ j « ˆ « « ˆ « « « _ j ˆ « ñôøi coøn laém ñam meâ neân tình coøn laém eâ cheà Tình mình coù nghóa gì ñaâu Tình £ « £ £ b « « « ˆ «. « l « « « « «. « « « « « « & _ _ « « ˆ « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « ˆ « ˆ _ _ « « « « =========================l l ˆ « ˆ j « ˆ ˆ « l _ _ _« « ˆ _ « « « ˙ j « « « ˆ « « « _ « « « ˆ ˆ « « ˆ « Œ « « «£ « « «£ « « «£ « « « Œ « « «£ « mình ñaõ laém thöông ñau Tình mình gian doái cho nhau Thoâi ñaønh heïn laïi kieáp sau « b « « « « « « ˆ « « « « « « ˆ « « « « « « « ˆ « « «« « & ˆ ˆ « « ˆ l ˆ « ˆ ˆ « « ˙ ˆ « « =========================l « « « ˆ l « ˆ « ˆ « « #_ « ˆ« ˆ ˆ «« « Khoâng khoâng toâi khoâng coøn toâi khoâng coøn yeâu anh nöõa Khoâng khoâng toâi khoâng b « ˆ « « «£ « « £ « « #_ _ « « « « « « « « ˙ « « Œ « « « «£ « « « ˆ ˆ « « « ˆ _ _ « « _ « ˆ « =========================l & « « _ ˆ « « « ˆ ˆ « ˆ « l ˆ « ˆ « « «« « coøn toâi khoâng coøn yeâu anh nöõa Khoâng khoâng toâi khoâng b « « «£ « « « «£ « l « . « « l « _ « _ ˆ « « « _ « ˆ _ _ _ « _ ˆ « « « « « « ˆ ˆ « ˆ « « _ ˆ « « =========================l l & « _ « « _ « ˆ ˙ « « ˆ « w « « coøn toâi khoâng coøn yeâu anh nöõa anh ôi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản