Bài hát khúc tình xuân - Phan Thanh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
93
lượt xem
10
download

Bài hát khúc tình xuân - Phan Thanh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát khúc tình xuân - phan thanh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát khúc tình xuân - Phan Thanh (lời bài hát có nốt)

  1. Khuùc tình xuaân. thô Ñoâng Hoøa nhaïc Phan Thanh ## 4 œ « « ˙ « ˆ « « »»» 4 »»» « . l « « « œ . œ l w l Ó « ˆ ˆ j « j « ====================== l & »J »» « « w « « l ˆ ˆ « « = Saùng nay nhìn chim hoùt treân caây Nhìn maây bay ## Œ œ œ . œ w ˙ Ó « « œ . œ »»»˙ . œ w »»» »»» »J »» l »»» =========================l & l l ˆ « ˆ » « « »» « »J »» l »»» l nhìn naéng ñang say Kìa ngaøn laù vaøo xuaân xanh ngaùt ## Œ « œ . œ ˙ ‰ œ œ « « « »»» »J »»» ˆ « »» l »J »»» »» ========================= & l w l w l « Ó l « « œ. œ l ˙. œ l « « ˆ »»» »J »»» ˙ ˆ « « »» »»» Ngaøn hoa töôi maùt khoe saéc ñaày Vaø em daùng thieân thanh ñang ## ˙ »»» œ œ « « ‰ œ « «. Œ « «. « « œ. « »J »»» « « »» j ˆ l« « ˙ »»» « l « j ˆ « « ˙ =========================l & ˙ « ˆ « l « ˆ « l « »»» « « « ˙ j « j ˆ « ñöùng maù luùm ñoàng tieàn maét long lanh Nhìn anh kheû cöôøi em e ## Œ « œ . œ l »»»˙ « « l w l ˙ Ó l l œ œ . ˙ « »»» »»» »J »»» »» »»» w ˆ « »J »» =========================l & l « « ˆ ˆ « « theïn ñoâi maù thô ngaây öûng hoàng xinh Em ôi ## Œ œ œ œ . œ ˙ œ œ « ˙ »J »J »»» »» »» »J »»» »» l »J »»» « »» ========================= & »» j ˆ l » « «. « l w l « Ó l « ˆ « « j ˆ « « ˙ « Anh yeâu em khi aáy giöõa tieát muøa xuaân veà naêm naøy ## « œ « « « « l « œ œ . ‰ l « « « œ l « œ « l œ »»»œ . ˙ l »»» ˆ « « « « »»» »»» jˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « j ========================= & « « « »»» « »»» « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « ˙ « »J »» »»» Nghe thanh bình traûi ñeàu leân phoá hoaø nhòp tình yeâu tuoåi toùc mai Em ôi ## Œ « £ £ £ ˙ . Œ ˙ œ . « ˙ « œ « « œ œ œ »»» ˆ »»» »»» »»» l « =========================l & » l »» »»» « »» j ˆ l » « « »»» l « . ˆ « ˙ « Œ Heïn nheù xuaân cuøng vui Chuùc xuaân veà ñaây roän tieáng cöôøi ## œ œ œ . œ « œ œ . ‰ œ œ œ . œ ˙ Œ œ w & »»» »»» »»» »J « »» »»» »» l ˆ » « ========================= l »»» »»» »»» »J »»» »»» »» l l ˙ Ó » l »» ” Em beân anh ñoùn möøng haïnh phuùc Cuøng ñi treân ñöôøng queâ raïng ngôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản