Bài hát kiếp con trai - Quốc Hưng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
94
lượt xem
16
download

Bài hát kiếp con trai - Quốc Hưng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát kiếp con trai - quốc hưng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát kiếp con trai - Quốc Hưng (lời bài hát có nốt)

  1. Kieáp con trai. % Quoác Höng ### 4 œ œ œ œ »»»œ »»» œ »»» »»» »» œ œ 4 »»» »»» »»» ======================l & l Œ Œ » Anh lang thang treân phoá böôùc theo ### « « œ « « « OÂi coâ em da thaém böôùc tung « « »» « « « Œ Ó »»» »»» J »»» »J l »»» œ œ œ œ œ œ Œ ‰ œ « »»» »» »»» = ========================« l & ˆ ˆ » ˆ ˆ l ˆ « « « « « « l j ˆ « em con gaùi dòu daøng Cho anh ñi theo vôùi böôùc theo ### « « « œ œ w »»» J »»» taêng em haùt em cöôøi OÂi sao anh boái roái xin ñi œ œ œ »œ œ œ Œ ‰ œ œ »»» »»» »»» »» »»» »»» »»» »J ========================»=l & «. « « ˆ « j j ˆ ˆ « « l l l » naøng duø taùm phuùt thoâi Sao coâ em boái roái ñoâi maù ### « « cuøng ñeå noùi vôùi em Em mang thaân con gaùi toâi cuõng « ˆ « « ˆ « œ »»» « « « « l « Œ Ó l œ œ œ œ »»» »»» J »»» »»» œ »J »» = & ˆ « « « ˆ « ˆ ======================== l « hoàng em ñaõ ngheïn lôøi Em mang thaân con gaùi ### œ Œ ‰ œ « « « « « »œ œ œ œ œ « » »»» »J »»» »J laø moät kieáp con ngöôøi Yeâu anh ñi nghe beù & »»» »»» « l « . « « « « l w j ˆ ˆ « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « j ˆ ======================== l « « l ˆ « » »» »» = anh aâu saàu laø kieáp con trai Möøng vì thaân con gaùi ### ˙ ‰ œ œ œ »œ œ œ œ œ »»» »J »»» »»» »» »»» »J » »J anh khoâng buoàn laø kieáp con trai. »» »» » »» w »»» »»» »J »»» J=l œ œ œ œ œ»» »»» ======================== & l » l l ñi ñeán ñaâu cuõng coù baïn trai Anh sanh kieáp con trai ### œ « »» »»» »J »»» J « œ œ œ œ œ »»» »»» Œ ‰ œ « œ « ˆ ˆ œ œ »»» « l »»» « « « »»» »J l j ˆ « ======================== l & «« « «« « « ˆ j »» w ˆ « » »» = l neân tình yeâu coøn nhieàu ngang traùi Vaäy laø em ñaõ bieát ### ˙ »»» ‰ œ œ ˙ »»» »J »»» »» J »»» »J œ œ œ »»» »» w »»» »»» »J »» J œ œ œ œ œ»» » »»» = ======================== l & l l l xin laøm quen % ñöôïc ñi vôùi em Em quen quaù ñi thoâi ### œ Œ ‰ « « « « « ˆ œ »œ « « »J » « « »»» « « l œ ˆ ˆ j »»» ˆ « »» » « ======================== ” & « « ˆ l w j « = vaäy maø em laøm ngô toâi hoaøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản