Bài hát kinh khổ - Trầm Tử Thiêng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
224
lượt xem
27
download

Bài hát kinh khổ - Trầm Tử Thiêng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát kinh khổ - trầm tử thiêng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát kinh khổ - Trầm Tử Thiêng (lời bài hát có nốt)

  1. Kinh khoå. « « « ‰ Ó Traàm töû Thieâng bc « « « « « « « « ˆ « « ˆ « « « jjˆ ˆ ˆ « « « j ====================== & “{ l Œ ‰ « « « « «=l « « « « « j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « jjj ˆ ˆ ˆ « « « « « jj Meï ngoài nguyeän caàu haèng bao ñeâm Lôøi kinh voïng xa thaät ...löa thöa Ngöôøi ñi caøng ñeâm caøng Lôøi nguyeän caàu naøy daønh cho nhau Töø khi loaïn ly vaøo ...qua mau Lôøi kinh muø söông môø b « «« ‰ ‰« «« « Œ ‰ «« « « Œ ‰« « « ˆ « « « « « « « «« « « j ˆ lˆ « « «« «l« « l « « « « « « =l « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « j j jj jj ˆ ˆ « « « « « « « ˆ 1. j jj ˆ ˆˆ « «« « « jj ˆ ˆ « « j ˆ « ========================= & jj ˆ ˆ ˆ « « « « « j jj « eâm ñeàm Meï caàu cho con vöôït qua ngaøy troøn Meï caàu cho con vôùi tuoåi xanh coøn nguyeân ñöøng ñoâng daàn Töøng daøi aâu lo töøng quen ñôïi chôø Moäng thaït cam... ñeâm ñaàu Tình ngöôøi tieâu hao Nieàm tin boäi baïc Gaø giuïc sang canh maõi ngoaøi hieân ñaàu tô troøn treân ñaàu Moäng chôø mai sau Ngaøy mai thaät laï Thuø haèn anh... b « « « ‰ Ó l Œ ‰ « « « « « ” « « « « « « « l « « « ‰ Ó =l « « « & ˆ ˆ ˆ jjj « « « « « « « «{ « « « « « « _ « « « jjjjj ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ 2. « « « « « « ========================= j jjj j « jjj ˆ « « « j ñaùnh maát Ngöôøi veà moät ngaøy moät.... ...go mieãn laø mai nieàm ñau thaønh nuï cöôøi tieáng gaùy Laïnh luøng moät ngaøy moät... ...em boãng nhìn nhau goïi nhau thaät ñaäm ñaø b Ó « «« « ‰ Œ « « « « « Œ « « « « ‰ Œ « « « « « «« « ˆ ˆ ˆ ll ˆ jj j « «« « « « « « l « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « j« « jj« j « « « l « « « « = jjj « ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ ========================= l & ˆ ˆ ˆ « jj ˆ « « « j j Xin cho Meï troøn lôøi kinh ñeâm nay Ngöôøi seõ veà tröôùc khi trôøi muoán b « Œ « « « l « ‰ Œ « « « « l « Œ « « « l « ‰ Œ « « « =l Xin cho Meï troïn nieàm tin ñeâm nay Ngöôøi seõ veà tröôùc khi Meï khuaát « « « « « « « «« « «« « « & ˆ« ˆ ˆ ˆ « « « « j jj ˆ jj jj ˆ ˆ ˆˆ ˆ « « «« « ========================= « « « « ˆ « jj ˆ ˆ ˆ « « « j jj j « ˆˆ ˆ « «« « ˆj toái Xin cho Meï moät giôø im kinh ñoäng Ngöôøi seõ veà duø raùch röôùi taû nuùi Xin cho Meï ngoaøi trôøi im kinh ñoäng Ngöôøi seõ veà duø raùch röôùi taû b « ‰ « « « « « « ˆ « « ˆ « « « ll « « « ‰ Ó « « « jjj ˆ ˆ ˆ « « « Œ ‰ « « « « «=l « « « « « j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ========================= & j j j j j « « « « « l tôi... Ngöôøi veà moät ngaøy moät ñoâng theâm Ngöôøi ñi caøng ñeâm caøng b «««‰‰««« « Œ ‰ « «« « Œ ‰ « « « « « « « « « = tôi Ngöôøi veà moät giôø moät ñoâng theâm Ngöôøi ñi caøng giaây caøng jjj « « « l « & ««« ˆˆˆ ««« j ˆ ˆ « « « ««l« j jj ˆ ˆˆ ˆ « «« « ========================= l jj ˆˆ «« « « «l « « « « « « _ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « jjj j j j j j « « « ˆ « « « « « «j ˆ « thöa daàn Moät thôøi ñieâu linh Moät phen hoaïn naïn Coøn laïi hoâm nay vôùi voøng tay tình yeâu ngöôøi khoâng coøn Rôøi ngaøy sinh ly Rôøi ñeâm töû bieät Coøn laïi hoâm nay nhöõng lôøi kinh tình yeâu ñaày... ‰ ‰ « « « « « « « « ‰ Ó &b « « « Ó l Œ ∑ = 1. 2. « « « jjj ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « ll « « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « ========================= j jjˆ j j j j « « « j« « « « l ” vaø ngöôøi Lôøi nguyeän caàu naøy daønh.. ...nhieäm maàu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản