Bài hát lá đỏ muôn chiều - Đoàn Chuẩn & Từ Linh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
174
lượt xem
62
download

Bài hát lá đỏ muôn chiều - Đoàn Chuẩn & Từ Linh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lá đỏ muôn chiều - đoàn chuẩn & từ linh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lá đỏ muôn chiều - Đoàn Chuẩn & Từ Linh (lời bài hát có nốt)

  1. Laù ñoå muoân chieàu. Ñoaøn Chuaån & Töø Linh bc Ó Œ « « « « ˆ l ˙ « « « « ˆ « « « ˆ « « «. « « « « « ˆ l˙ ˆ « « « « « « « « « « ===================== l & « « l « ˆ ˙ « « « « ˆ = « « « « ˆ « « ˆ ˆ « Thu ñi cho laù vaøng bay Laù rôi cho ñaùm cöôùi b « Œ « « « « « « « « « « « « « « « l « « « « l « « « « l w =l _ l ˙ ˆ ˆ ˆ ˙ ˆ ˆ ˆ j« « « « « « ========================= & _ ˙ « ˆ « « ˆ « ˆ « « _ ˙ « _ « « « « ˆ « j j j j « j « œ « « « « œ œ œ « « « « veà Ngaøy mai ngöôøi em nhoû beù ngoài trong thuyeàn hoa Tình duyeân ñaønh döùt b ˙ »»» »»» »»» œ œ »»œ »œ ˙ » » » » l »»» »J « « « « »J »» J « « « ========================= l & »» ˆ ˆ l ˆ . ˆ »» » »»» l ˙ ˆ ˆ = j « « « « j j « « « « j ˆ « Coù nhöõng ñeâm veà saùng ñôøi sao buoàn chi maáy coá nhaân ôi Ñaõ voäi b «. « « « « « « « « « «. « « ˆ « « « « ««l « « « « l « « « « « l « « œ œ l ˆ ˆ _ ˆ «« ˙ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ « j« « «ˆ « « « « « « « « « « « j j « « »»» »J ˙ ˆ j « « »» = ========================= & j _ ˆ ˆ j j j « chi men röôïu nhaép ñoâi moâi Maø phung phí ñôøi em khoâng tieác nhôù Laù b « « œ « « #ˆ « . « « »J « « « l « & ˆ ˆ »» ˆ ˆ « ˙ « « j « « « « j j « l «. « « « « « l « « « « ˆ ˆ ˆ « Œ « « ˙ ========================= l « _ « _ ˆ « ˆ « j ˆ « « « « j j « «= ˆ « ## ñoå muoân chieàu oâi laù uùa Phaûi chaêng laø nöôùc maét ngöôøi ñi Em b « « « « & « _ « _ « « « l « « « « « l w l= « l _ « « ˙ « ˆ ˆ « ========================= « ˆ « « j « j « ˆ « ˆ _ j « « « j « « « « « « ˆ ˆ #_ ˆ ˆ « « ˆ « j « l ˙ « « j _ ˆ « ## ‰ « « « « « « « « ôi ñöøng doái loøng Duø sao chaêng nöõa Khoâng nhôù ñeán tình ñoâi ta « « ˆ « « «ˆ « « « ˆ « « ˆ ˆ « « l ˆ « « « l « « « ˆ #ˆ « =l « ˆ « « « ˆ« « ˆ ˆ j « j « j « « _ « « « « « « « ========================= & j « ˙ « _ _ _ « « ˆ _ « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ j j ˆ « ## « Œ « « Thoâi theá töø ñaây anh coá ñaønh queân raèng coù ngöôøi Caàm baèng nhö khoâng bieát maø & « ˙ « « ˆ l «. « « « ˆ « ˆ « _ _ « l «. « _ « « « « « ˆ ˙ ========================= l « « « ˆ « « _ « « j « l _ _ « ˆ «= « _ _ ˆ j « j « « «« «. « « « « « « ˆ « «« ˆˆ « ˆ j « j _ « ˆ « _ ˆ « « ˆ « « ## ‰« « « « « « « « « « « thoâi Laù thu coøn laïi ñoâi ba caùnh Ñaønh loøng cho nöôùc cuoán hoa « « « « « « « « « « ˆ j « « _ l _ _ _ « #ˆ « _ j ˆ « « « ˆ « « « « « ˆ ˆ « « l ˆ ˆ ˆ « « « « « « « w l ˆ ˆ j ========================= l & j « ˙ « « « « « « ˆ « « « ˆ ˆ « « ˆ « « « « ˆ « ˆ j = j « ## « Œ « « « « troâi Thoâi theá töø nay nhö laù vaøng bay tình lôõ roài thuyeàn rôøi xa beán vaéng ngöôøi « « l «. « « « « l «. « l «. « « « « l « Œ = j « ˆ « « ˙ « «« ˆ _ _ _ « «ˆ « _ _ « ˆ =========================” & ˆ « « ˆ « « « « jj ˆ ˆ « « j « _ « _ _ « « ˙ _ ˆ « _ ˆ ˆ « «« ˆ « « ˆ « « « j « « j ˆ « ˙ « « ôi Höôùng döông taøn taï trong ñeâm toái Coøn nhôù phöông naøo hoa ñaõ rôi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản