Bài hát lần đầu cũng là lần cuối - Vũ Chương & Dạ Cầm (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
184
lượt xem
62
download

Bài hát lần đầu cũng là lần cuối - Vũ Chương & Dạ Cầm (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lần đầu cũng là lần cuối - vũ chương & dạ cầm (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lần đầu cũng là lần cuối - Vũ Chương & Dạ Cầm (lời bài hát có nốt)

  1. Laàn ñaàu cuõng laø laàn cuoái. Vuõ Chöông & Daï Caàm c « « £ ‰ & « « « « ˆ « ll « « « ˆ « « « #ˆ « « « « ====================== l ˆ « « ˆ « « « «= « _ _ « _ ˆ « _ « _ ˆ « ˆ « _ _ « ˆ « « Ñöøng khoùc nöõa ñöøng khoùc nöõa em Thoâi veà « «£ « « £ ...nöõa ñöøng khoùc nöõa em Thoâi veà ‰ « « ‰ « « « « « « « « ˆ « « « « « « & _ « ˆ « « « _ ˆ « « l « j ˆ « ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « ========================= l « « ˆ ˆ «= « « « « « j ˆ « « «£ « ñi veà ñi veà ñi keûo ngöôøi ta chôø keûo ngöôøi ta « «£ « œ . « « ñi veà ñi veà ñi coøn gì cho ngöôøi coøn gì cho « « « « ‰ « ˆ ˆ « « «« œ « « « »»» « « « « « « « « ˙ « « j ˆ « « « ˆ »»» ˆ « ˆ ˆ ========================= l & l « ˆ « = « ˆ mong Kìa moät chieác xe hoa ñang chô em ñoù Moät boù « «£ « « £ fi ta Ñôøi laø nhöõng phong ba ta laø chieác laù Ñôøi cuoán « « ˆ« « « « « ‰ « « « ‰ « « « « « « « « « « « & œ »»» « ˆ « ˆ ˆ « « _ l « ˆ « ˆ « « « « _ « =========================l l « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ= « ˆ _ « « « ˆ hoa nhö ñoùn nhö môøi Em veà ñi Em veà ñi möøng ngaøy vu £ « «£ « « « «£ « ñi khoâng bieát ñaâu ngôø Anh buoàn em? Anh möøng em tình noàng thieân «. « « ˆ ll « « « « « ‰ « « « « « « « « « ˆ ˆ « l « « « « « ‰ «= & ˙ « j « « « « ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ « « « « ˆ « « « « ˆ « _ « ˆ _ ========================= l ˆ « ˆ ˆ « « ˆ « « j ˆ « « «£ « « « «£ « quy Anh ôi troâng em laàn cuoái haõy troâng leä rôi Roài xa suoát ñôøi Ñaønh « « « « « «£ « « « « « « #ˆ « « ˆ l « . ‰ « l œ »œ »»œ »»œ œ #ˆ ˆ « l thu ˆ ˆ « « « « « ˙ ˆ »» »» « « « & « ========================= ˆ « « ˆ « « _ ˆ « « « » j ˆ « »» » » » « « _ « ˆ « = « « £ £ % raèng nöôùc maét baây giôø chæ laøm khoå nhau Ngaøy mai em leân xe hoa hay laø ngay « « « « « ‰ « « « « « « ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « « j « « « « « «£ « ˆ l « ‰ « « « « ˆ l « j ˆ ˆ « « « « « « « « « ‰ «« =========================l l & ˆ « «« _= ˆ _ ˆ « _. _« ˙ « _« ˆˆ « « « fi « ˆ£ ˆ œ ‰ œ mai em leân xe tang Xoùt thöông xoùt thöông duyeân mình beû baøng Ñöøng noùi... œ »J »»»œ »»œ « « « »J «. « ˙ « ‰ »» ========================= l & ll “{ œ »»» » »» »»œ œ . « « l « »»» ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « « »»» « « « « « « »» = £ « «£ « « ...thu Vaãy tay vaãy tay chaøo nhau Moät laàn ñaàu vaø moät laàn cuoái Vaãy œ »»» »œ œ œ œ . »»» »»» »» »» « « œ « « »»» ‰ œ »J »» » » « ˆ ˆ « l ========================= & #ˆ « ˆ « « « « ˆ « ˆ « « ={ ” £ tay vaãy tay chaøo nhau Moät laàn cuoái vaø troïn cuoäc ñôøi. Vaãy...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản