Bài hát làng tôi - Văn Cao (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
1.368
lượt xem
156
download

Bài hát làng tôi - Văn Cao (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát làng tôi - văn cao (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát làng tôi - Văn Cao (lời bài hát có nốt)

  1. Laøng Toâi Vaên Cao & 6 « 8 _ « « j ˆ « « ˆ « « ˆ l « « « j « « ˆ « « j œ « ˆ « »J »» œ »J ===================== l»» œ = »J »» « ˆ « Laøng toâi xanh boùng tre töøng tieáng chuoâng ban Chieàu khi quaân Phaùp qua chieàu vaéng tieáng chuoâng Ngaøy dieät quaân Phaùp tan laø luùc tieáng chuoâng « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ l «. « « « « j j j j « « « « « « « « « « = & ˆ « ˙ « j « « j ˆ « ========================= l l _ « ˆ « ˆ « ˆ « chieàu tieáng chuoâng nhaø thôø rung Ñôøi ñang vui ñoàng ngaân phaù tan nhaø thôø xöa Laøng toâi theo ñoaøn ngaân tieáng chuoâng nhaø thôø rung Laøng toâi theo ñoaøn œ œ »J œ »»» œ »J œ œ œ « « « »J »J »J « « « »»» »» »» l »» »» ========================= l & »» ˆ ˆ ˆ l ˙. j « j « j « »»» = queâ yeâu daáu boùng cau vôùi con thuyeàn moät doøng soâng quaân du kích cöôùp ngay suùng quaân thuø traû thuø xöa quaân chieán thaéng ñaùnh tan luõ quaân thuø veà laøng xöa œ »»» œ « »J « »» ˆ « « « ˆ l œ j « »»» œ « »J « »» ˆ « ‰ ========================= l & « « l ˆ « « « « « j ˆ « ˆ « « « j ˆ= « Nhöng thoâi roài coøn ñaâu queâ nhaø ngaøy giaëc Phaùp tôùi Bao caêm hôøn töø xa queâ nhaø röøng chieàu nhôù caùnh Daân töng böøng chaët tre phaù caàu cuøng laäp chieán luyõ « « « « ‰ « « « & « ˆ « « j ˆ « ˆ « « l _ « « j ˆ « « ˆ « « = j ˆ « ========================= l ˆ « laøng trieät thoân Ñöôøng ngaäp bao xöông ñoàng chieàu xöa Töø xa queâ trong ñaøo haàm xöa Giaëc chöa tan chieán « œ œ »»» « « ˆ & « « « « j « ˆ « « « _ j ˆ l »»» œ »J »» j l ˙. « ˆ « =========================” ˆ « »»» = « maùu tôi bôøi ñoàng khoâng nhaø troáng taøn hoang lôùp caây giaø loøng queâ coøn thaáy buoàn ñau ñaáu chöa thoâi ñoàng queâ chaøo ñoùn ngaøy mai
Đồng bộ tài khoản