Bài hát lên đồi chiều xuân xưa - Nguyễn Văn Hiên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
72
lượt xem
5
download

Bài hát lên đồi chiều xuân xưa - Nguyễn Văn Hiên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lên đồi chiều xuân xưa - nguyễn văn hiên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lên đồi chiều xuân xưa - Nguyễn Văn Hiên (lời bài hát có nốt)

  1. Leân ñoài chieàu xuaân xöa. thô : Vuõ Ngoïc Giao % nhaïc : Nguyeãn vaên Hieân 4 Œ 4 »» »» »» « ˆ l l « ‰ « « « « « «=l ‰ œ œ œ « « »J »J »J ˆ« « j « ====================== & j « ˆ « « «_ « « « kk« j j j ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « « j Theo em leân ñoài chieàu xöa Môû loøng laéng nghe em « « ‰ « « « œ œ « « « »J »J œ »»» ‰ œ « « « « « « »J « « « « « « = ˆ « j j j ˆ ˆ ˆ »» »» « « « »» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j « k« k« « ========================= l & l « k« kj haùt Treân ñaàu trôøi xanh baùt ngaùt Döôùi chaân coû möôït nhö « ‰ œ œ œ « « « »J »J »J « « « ‰ « « « « « « w ˆ « »» »» »» ˆ ˆ l « j j ˆ « « ========================= l & l « « « _ « « «= kk« j j j ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « « j nhung Theo em leân ñoài chieàu xöa Môû loøng laéng nghe em « ‰ « « œœœ « « ‰ « « « « « œ. œœ »K »K « ˆ « « « »K »K »J « l « ˆ ˆ »» »» »» ˆ ˆ j j « « ========================= & j « « « « « « « l j « j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « j « _ l_ j j « « « Œ »»» =l « »» »» w ˆ « haùt Ñoài chieàu boãng döng nhoøa nhaït Gui tar maáy sôïi buoâng chuøng Tieáng haùt « ˙ »»» œ. « « ‰ « « « « « « « « ‰ « « « « « »»» ««l « « ˆ « j « « « « ˆ « ˆ= 1. « l ˆ ˆ « « « ««« ˆˆ ˆ « « « « « kk ˆ ˆ ˆˆˆ «« « j j k kj =========================l & “{ j « j j j ˆ ˆ « « « j em nhö ngaïi nguøng Ru ta nöûa ñôøi lang baït Chieàu xuaân söông khoùi mung œ œ 2. »K »K ‰ œ œ « œ œ œ & « « ˙ « œ. »»» »» »» « ” « »K »K « »J »J »J l w »» »» ˆ »» ========================= l { ˆ j « »» »» = « %fi lung (TIeáng haùt....) ...baït Nhaõ nhaïc nhöõng ngoùn tay meàm œ ‰ œ œ œ « « w »»» »J »J »J « « »» »» »» ˆ « l l j j « ˆ œ ‰ œ bœ œ œ œ « ‰ bˆ « « « « »»» »J »J »J »J »J « »» »» »» »» »» l ˆ « « « « ˆ « « « jjj« ˆ « « ˆ ˆ = j ========================= l & l « j« U U U (Theo em leân ñoài chieàu...) ...meàm Xuaân naøy em coù leân ñoài Haùt kheõ lôøi ru naêm « ‰ « œ « « « « « « »J « « « « »J bœ œ bˆ « w »J »J « « ‰ œ »» »» « ˆ œ » bˆ « j « j j « ˆ »» ˆ ˆ ˆ l ˆ « j ========================= & « « »» j « « j l l »» Œ Ó=” cuõ Hay ñaõ queân roài ngaøy xöa Hay ñaõ queân roài tình toâi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản