Bài hát loanh quanh một kiếp lưu đày - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
77
lượt xem
8
download

Bài hát loanh quanh một kiếp lưu đày - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát loanh quanh một kiếp lưu đày - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát loanh quanh một kiếp lưu đày - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Loanh quanh moät kieáp löu ñaày. Vuõ Thaønh An b 2 Œ ‰ œ “{ « « « « l «. & 4 »J « « « « »» j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ====================== l« ˆ « « l « « « «= « j ˆ « « #_ « « ˆ « ˆ ˆ j « j « « j « j ˆ Môùi ñang ñaàu cuoäc soáng vui ñaõ rôi vaøo choán lao Öôùc mong moät ngaøy saùng töôi an vui moät kieáp con b « ˆ l « « « œ l œ. « « j « « « « »J ˆ ˆ ˆ »» j j j « « « »»» ========================= & « œ l « « « « l »J »» « « « « j « j j ˆ ˆ ˆ ˆ « j « « _. « _ ˆ « tuø nghieán day haän thuø maõi thoâi Ta ñaâu phaûi laø con ngöôøi Öôùc mong thaät thaø maõi thoâi khong coøn nhöõng lôøi gian b «. « ˆ « œ l « « « « l «. »J »» ˆ « « « « j j « ˆ ˆ ˆ j j « « « ˆ « « l « « « « « j ˆ « =========================l & « #_ « « ˆ « ˆ ˆ j « j « « « j « j ˆ thuù tôùi lui moät voøng keõm gai loanh quanh moät kieáp löu doái Öôùc mong bình an khaép nôi aám eâm cuoäc soáng moïi « « « œ « « « »J l œ . ˆ l « « « « l « « « ˆ b « œ »J »» ˆ ˆ ˆ »» j j j « « « »»» ========================= & _« l j « « ˆ « « j j j « ˆ « « ˆ « j « _ ˆ « ñaày mieáng aên töøng ngaøy xoùt xa oâi tình nghóa lôùn queâ ngöôøi Xoùa ñi haän thuø ngaát cao chaát choàng xöông traéng maùu & b «. « l « « « « l « « j « . « l _ _ « « l _. « « « « « « « « j _ _ j « « =========================l ˆ « ˆ « « « j j ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ « j « « j j « ˆ _ « ˆ ˆ _ « « ˆ « « j j ˆ « « ˆ « « « _ « j _ ˆ « « « «£ « nhaø Ñeám töøng giôø phuùt troâi qua khaéc khoaûi moät noãi nhôù nhaø Giôø ñaøo. b « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ« « ˆ l « j ˆ « « « ˆ « l « « « ˆ ˆ j « j « l « ˆ « « « ˆ ˆ & « j « ˆ « j =========================l j j « « ˆ j « « ˙ « nhö chim trôøi tan taùc xao xaùc trong möa côn ñau haän thuø J »J »J œ œ œ « œ. »»» » » « « « b œ . #œ »»» »J »» l œ. »»» œ »J »» =========================l & « l »»» » » ˆ j « « « «. « « l ˆ « ˆ « ˆ « « j ˆ « l Choân vuøi ta xuoáng hoá saâu xa loaøi ngöôøi hoàn vaãn ngoi vöôït b « « « « « « l « « »»»œ . »J #œ œ. » »J œ j j ˆ ˆ ˆ « « « « ˙ « « l ˙ « =========================l & l »» l »» »» leân tìm chuùt hôi Choân vuøi ta nhöng b « œ œ œ. « »J »J l »»» ˆ »» »» »J œ»» l œ »»» « »J l « . « l « « œ « ˆ « « « « ‰ œ »J ” « ========================= & j ˆ »» « j ˆ ˙ « « l « ˆ « »» { hoàn ta vaãn saùng con tim vaãn aám nuoâi hy voïng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản