Bài hát lời đắng cho một cuộc tình - Nhật Ngân (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
251
lượt xem
84
download

Bài hát lời đắng cho một cuộc tình - Nhật Ngân (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lời đắng cho một cuộc tình - nhật ngân (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lời đắng cho một cuộc tình - Nhật Ngân (lời bài hát có nốt)

  1. Lôøi ñaéng cho moät cuoäc tình. £ Nhaät Ngaân #c « « « « « « « « « ˆ œ. « « « »» « « « « ˆ « ˆ « « « » « ˆ « « « « ˆ « « « ====================== l & “{ ˆ « ˆ= « _ « ˆ Cuoái cuøng roài mình vaãn theá coù sao ...ngaøy coøn noàng aân aùi giöõa ñoâi # « « « « £ « « « ...nhìn moät laàn sau cuoái cheùn ly «. ˆ « « « « ˆ « « « « ˆ « ˆ ˆ l « « « « ˆ « « « ˆ « _. ˆ « « j « =========================l & « « ˆ « « _ _ ˙ « = ñaâu khoùc chi em cho phai maù hoàng ñöôïc gì « «£ « ta giöõa ñoâi ta ñaõ bao caùch bieät truøng truøng # £ « ˆ « «= « « « boâi uoáng ñi em sao em maét leä nhaït nhoøa « ‰ « « « « « « « _ « l «. « ˆ « « « « « ˆ « « « « ˆ «ˆ « _ ˆ « « « _ _ « _ _ ˆ « ˆ « « ˆ « « « =========================l & « _ « « ˆ _ ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ Gioït leä naøy daønh ñeå mai ñaây Veà cuøng ngöôøi khoùc giöõa ñeâm Ngöôøi thì moäng moät trôøi möa bay Ngöôøi thì coøn maõi traêng ñoâi Cuoäc tình naøo roài cuõng ñi qua Moät ñöôøng taøu bieát maáy saân # « «. ˆ « œ œ. »J »»» »» « 1.« . « j ˆ « ˆ l « « « « . « « œ « « »» ˆ « » »J l »»»˙ . œ»» ‰ «« «« «« ˆˆ” «= « ˆ ========================= & { vui hôi ñaâu hôi ñaâu maø xoùt thöông thaân anh Nhöõng... tay neân anh neân... « «£ « « « ga xin em xem... # 2. « «. « « « « « « « «. « «. œ 3.« »J ‰ »» « « « « « « « « « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « l « ========================= l & j ˆ « « ˙ l ˆ « « « « ˆ ˆ. ˆ « ˆ « ˆ «= j ˆ « ...anh ñaõ bieát ñöôïc ngaøy naøy Em... ...anh nhö moät ga nhoû doïc # œ. »»» œ œ »J »»» »»»œ »»œ »»»œ œ. « « œ « « »» « «£ « »» »»» « ˆ ˆ « » « « « ========================= l & w ” » » » l £ _ _ «= « « ˆ « « ˆ ˆ « « £ ñöôøng Ôi Em ôi anh vaãn bieát raèng con chim quyù phaûi ôû loàng # « «. « « «« £ « « « « « « « « « ˆ « « « ˆ ˆ « « « ˆ « « « l « « « _ ========================= l & « « ˆ « « « « « ˆ « « «= « « ˆ ˆ « ˆ _ « « « ˆ « ˆ « ˆ « _. ˆ « « _ ˆ « £ « ˆ « « « « son Anh khoâng traùch laø em boäi baïc maø em ôi anh chæ traùch # « »» »»» »» œ œ œ. « « « « « « «. ˆ « j l « « « « ˆ «. « ˆ « « « ˆ « « « ˆ. ========================= l & « « ˆ « ˆ «= j ˆ « » % « «£ « em traùch em sao em khoâng noùi thaät loøng mình « « sao # « « « « « ‰ « « « « & « ˆ. « « « « ˆ « ˆ « « « « « ˆ ˆ= « =========================l l l _. « « « _ _ _ ˆ « ˆ « ˙ « « ˙ « em gian doái ñeå laøm gì Haõy...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản