Bài hát lời hẹn xưa - Ngọc Bích (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
100
lượt xem
9
download

Bài hát lời hẹn xưa - Ngọc Bích (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lời hẹn xưa - ngọc bích (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lời hẹn xưa - Ngọc Bích (lời bài hát có nốt)

  1. Lôøi heïn xöa. « « « œ « Ngoïc Bích C «. « « ˆ « k ˆ « j « «. « « « »J « l « ˆ ˆ »» ˆ j j « « j « « ˙ Œ « « « . «= ====================== l & l _ « ˆ « j ˆ « « j k ˆ ˆ « « Daâng soùng saàu ñaøn ôi ta nhôù xuaân naøo? Xa khuaát « « « & _. « « « œ « l« Œ « « l ˙ « ˆ »J ˆ « j ˆ « « j ˆ « j j « « »» « ˙ « « »»» ˆ ˆ j« « j =========================l Œ « « ˙ Œ œ œ « « l »»» ˆ ˆ « j j « »J »J »» = »» « ˆ « roài moät muøa beân aùnh traêng soi Ngôïp hoàn nhôù ngöôøi tình xöa Döôùi traêng « œ « « « « « Œ «. « « »J « « « « « « « « œ « « Œ «. « & ˆ »» ˆ j « « j j ˆ ˆ ˆ l ˙ « « « « ˆ ˆ _. « « « »J « l « « «l « jk ˆ « « « =========================lˆ ˆ ˆ »» ˆ ˙ « j j j « « j « « ˆ « jˆ «=k « « « môø ñaõ theà thoát lôøi mong chôø Xa vaéng roài ngöôøi ñeïp veà beán nôi naøo Ñaâu nhöõng « » ˆ « « Œ « « l ˙ & _ « ˆ « ˆ »J « ˙ « j ˆ « j j « » « « « ˆ ˙ « . « « « œ « l « Œ « « l »»» j ˆ « j « =========================l j « « »»» j j ˆ ˆ « « Œ œ œ »J »J »» »» = « ˆ « lôøi heïn thaàm Ta soáng beân nhau Chieàu buoàn tôùi nhaïc hoàn ôi Soáng aâm « « « « « « « « « « « œ œ œ « ‰ œ »J »J « j j j « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « j « ˆ l ˙ « « »»» Œ œ »»» =========================l & ll »»» »» »» ˆ j « »»» = £ thaàm vôùi ñôi giang hoà leû loi Xa xoâi nhôù cung ñaøn ñeâm « « œ « « £ œ « Œ œ œ œ œ « ‰ « œ œ œ « ‰ « « »J J « « »»» l »»» »J »J « «= & »»» »» »»» « ˆ l ˆ »»» ˆ _ « »»» l ˙ ˆ « « j « « « « =========================l ˆ « ˆ « « »» »» ˆ ˆ « « j £ £ nao giaác mô taøn yeâu em thieát tha duø loøng naùt tan Hoâm xöa döôùi traêng theà sao « « « « « « « « « « Œ «. « l ˆ ˆ ˆ « j j « « « ˆ l « « « « « « l ˙ « « « « ‰ « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « ========================= & _ j ˆ »»» «= ˆ « j « « ˆk « ôi vaãn thaãn thôø khi nghe tieáng tô traøn veà thöông nhôù Ñau ñôùn « « « « œ « « Œ « « & _ ˆ « « ˆ »J « « «. « « « œ « l « Œ «. « l « « ˆ j « j « « »» ˆ ˙ j « «j « « ˆ _ ˆ « k « « ========================= l ˆ ˆ J ˆ ˙ « « « »»» « l « j j j ˆ. ˆ « « « j j « « ˆ « «= « ˆ j«j ˆ « « roài ngöôøi ñeïp xa laùnh nôi naøo Trong boùng chieàu nhaïc loøng chöa heát thöông ñau Vì saàu « ˙ »»» Œ « « ˙ Œ œ œ « œ « « « « « »»» « ˆ l « j ˆ « j »J J « »J « ˆ « « »» »»» l ˆ »» ˆ j ˆ ˆ l ˙ . Œ = ========================= & j « « « « « j »»» ” nhôù "Lôøi Heïn Xöa" Luùc xuaân veà vaãn coøn mong chôø ngöôøi mô.(1953)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản