Bài hát lời mẹ dặn - Phạm Thế Mỹ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
102
lượt xem
8
download

Bài hát lời mẹ dặn - Phạm Thế Mỹ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lời mẹ dặn - phạm thế mỹ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lời mẹ dặn - Phạm Thế Mỹ (lời bài hát có nốt)

  1. Lôøi Meï daën. nhaïc : Phaïm Theá Myõ % yù thô : Phuøng Quaùn & bbbb c « « l l « « « « « « œ œ l œ œ « « »»œ »œ œ œ «=l j « « _ _ « « »J»» »J »J »J « « »» »»» »J « ˆ « ˆ ˆ « « ˆ ˆ »» »» »» ˆ ˆ j j « « « ˆ « « ====================== j j j « « »» ˆ j _ ˆ « j j « « Yeâu ai cöù baûo laø yeâu Gheùt ai cöù baûo laø gheùt Duø bbbb « « « « « « « « « « j j j j « ˆ ˆ ˆ ˆ _ « « « « ˆ « j ˆ « j ˆ « « « ˆ « « « « l « « « _ « « ˆ « « ˆ j « =========================l & j ˆ « « « « « j j ˆ ˆ « « « _ j ˆ « j « ai ngon ngoït nuoâng chieàu Cuõng khoâng noùi yeâu thaønh gheùt Duø b b b b « « « « »»œ œ œ œ « « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « »» ˆ l « « « « « « « l « Œ nˆ « l l b 2 « « « « »»» »»» »J «j « « « « « « « «« « « « « _ __ ˙ ˙ «« j j j ˆ ˆ ˆ «ˆ 4 ========================= & ˆ _« « « j « « «ˆ ˆ « ai caàm dao doïa gieát Cuõng khoâng noùi gheùt thaønh yeâu Nhôù b2 « « « « « ‰ « « « « « « & 4 « _ l_ « « l « ˆ « « ˆ « « « « « ˆ ˆ « ˙ ˆ « « « « l « « l « « « l l ˆ j « ========================= « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « « « ˆ « « _ ˆ « _ ˆ « lôøi meï daën yù a Soáng cho thaät ngöôøi yù lôøi meï daën yù a Soáng cho thaät thaø yù b « « ‰ « « « « »»» « « « « « l « « l œ « « l « « « ‰ « « « « « « ˙ « « « ˆ ˆ l ˆ « ˆ j « ˆ « « =========================l & « « « ˆ ˆ ˙ « l ˆ « « j ˆ « « ˆ a Ñöøng neân gian doái cuøng nhau Ñöøng a Ñöøng neân gaây oaùn hôøn nhau Ñöøng b « « l œ « « l « « « ˆ ˆ « « »»» « « « « « ˙ « « ‰ « « « ˆ « « l ˆ « l « « l « « « « « l « ˆ « « _ j « ˆ ˆ ========================= & ˆ ˆ « « « _ ˆ ˆ « « % neân ganh gheùt cuøng nhau Chôù tham baïc tieàn hoâi neân nuoâi moái thuø saâu Bieát yeâu ruoäng vöôøn queâ b « « « « « ‰ « « « « « ˙ « « « l ˆ « l « « l « l ˆ j ˆ « « ˆ « « « ‰ « l « « ” « « _ ˆ « « ========================= & _ ˆ « ˆ « ˙ « ˆ « j ˆ « tanh Chôù ham quyeàn lôïi hö danh. (Yeâu...) cha Bieát yeâu ngöôøi vaø yeâu ta.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản