Bài hát lời người ra đi - Trần Hoàn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
287
lượt xem
88
download

Bài hát lời người ra đi - Trần Hoàn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lời người ra đi - trần hoàn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lời người ra đi - Trần Hoàn (lời bài hát có nốt)

  1. Lôøi ngöôøi ra ñi. œ _œ »»»œ _»»»œ œ »» œ. »œ »»»» œ. »»»»œ » Traàn Hoaøn #2 « « «£ « « « «£ « œ œ _. __ »œ _. __ »œ _ ‰ œ »œ »»» œ. »»» » œ. » »»œ œ œ »J »» & 4 Œ « l ˆ ˆ « « l « « l œ ˆ « « l »»» »»» l » » » l » » » l »» œ=l « « « ˆ « « _ »»» « « « « ««« ˆ =======================»» « ˆ « ««ˆ ˆ »» _ ˆ « ˆ « # «« « ˆ « ˆ « « œ œ »»» »»» »»» »» « « « « œ œ »œ « « « « « « « ˆ « « « « « « « « « « « ˆ « ˆ « « ˆ « ll « ========================= l & ˆ « l »»» l ˆ ˆ « l ˆ ˆ «= ˆ « « _ _ « « ˆ Moät chieàu anh böôùc ñi em tieãn chaân anh taän cuoái ñoài nghe daën Ngaøy naøo nghe tieáng chim ca líu lo treân caønh hoa ñaøo em nhuû # « « « « « « « « « « l ˆ ˆ ˆ l « « ˆ l « « « l « « « «=l « « « « « & _ _ ˆ « « « « « « « « « « _ ˆ « « ========================= « « ˆ « « « ˆ « « ˆ « «« « « «« ˆ ˆ. « « « ˆˆ ˆ ˆ « « « ˆ lôøi raèng chieán ñaáu ñöøng sôøn loøng raèng soùng gioù ñöøng sôøn loøng ñöøng neà gian « « « «. « « « « « « « « loøng raèng boùng daùng ngöôøi tình veà veà ñeán beán ñoø ñaàu laøng laø giôø anh # « « . #ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ « « « & _ l « l « « « « ««l « #ˆ « ˆ « « « l ========================= « ˙ « ˆ « ˆ ˆ l « « « «=l « « « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ « « ˆ « _ ˙ « khoå Laù vaøng rôi möa buoàn rôi bao lôùp ngöôøi tieàn tuyeán tuoân veà.... Em thaàm ghi caâu bieät ly ghi tieáng loøng cuûa lôùp ra # « « « « « « « « « « « ‰ « « ˆ « « l « ˆ « « l ˆ « « « « « « ˆ « « ˆ « « « ˆ « « ˆ « « « «. « l ˆ « « « ========================= l & ˆ « ˆ « « ˙ « « j l ˆ « « « «. = ˆ ˆ« ra ngaên quaân thuø daøy xeùo daân ta cho moät ngaøy môùi moät nguoàn «. « ñi ñem cuoäc ñôøi veà beán vinh quang cho moät chieàu ñeán moät chieàu # « « « ˙ « « ˆ « « « l « « #ˆ ˆ «« « ˙ « « « ˆ « »œ. #œ œ »» »»» ========================= l & l l l »»» »»» »» œ. #œ =» vui tôùi xuaân phôi phôùi Nhö gioøng soâng qua ñaïi « « « « « « « löu luyeán soáng trìu meán Cho hoàn ta daâng tình # œ œ »œ »»» » »»» »œ »»»œ »»»»»œ »»»»œ l œ œ œ l ˆ « « « l « « «=l » l »» ========================= & »»» »»» »» » » « « « « ˆ ˆ « « « « ˆ « « « « « « « ˆ ˆ ˆ döông qua bao gheành vaø ñaù cheo leo Gioù möa ñöøng sôøn loøng em ôi môùi tôùi « « « ca cho bao loøng thôm ngaùt höông hoa Cho men ñôøi ngaøo ngaït bao la cho ngaøy # « « & ˆ« « « l « « ˆ « ˙ « « « l ˆ « ˆ « ˆ « « « « « « « « « « l « « ˆ l « « « l « « « l « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ « « « « « ˆ « « ˆ « ========================= = « _ « ˆ ngaøy naéng aám Duø xa xoâi em nhôù lôøi raèng muoán coù moät ngaøy veà aám cuùng Vaø em ôi em nhuû loøng raèng muoán haùt baøi truøng # « « « « « « « « « « « « « ˆ « ˆ. « « « « & « _ « l ˆ « ˆ l « ˆ « ˆ l _ ˆ « ˆ « « « « « « « « « =========================” « ˆ « « ˆ « « « « ˆ « « ˆ « l« l « Œ = ˙ « ˆ « veà thì chieán ñaáu ñöøng sôøn loøng ñöøngneà gian khoå em ôi. phuøng thì em ôi ñöøng saàu loøng ñôïi chôø anh veà em ôi. (1951)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản