Bài hát lững lơ giữa trời - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
69
lượt xem
5
download

Bài hát lững lơ giữa trời - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lững lơ giữa trời - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lững lơ giữa trời - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Löûng lô giöõa trôøi. Vuõ Thaønh An 4 Ó Œ ‰ « « œ « « « œ œ. « « œ « « &4 « l « »»» « . « l « »»» »»» ˆ ˆ j « ˆ ˆ ˆ j « ====================== l « « « « l « »»» « . = ˆ ˆ « « j ˆ « « ˆ j « Löûng lô giöõa trôøi ñôøi goïi khoâng thoâi nöûa heo huùt roài nöûa « œ »œ ˙ « »»» »» »»» ˙ Œ ‰ œ œ œ « »»» »J »» »» » »»» «. « œ « « »»» « « « ˆ « =========================l & l l ˆ « j ˆ l « ˆ «. « « ˆ ˆj « « coøn chôi vôi Em caøn vaãn ñôïi voøng ñi voøng veà em « « « « l « « « « « « « Œ ‰ « l « œ «. « l « « »»» « « ˆ ˆ & « « _. _ « « « ˙ ˆ « ˆ _ _ ˆ ˆ « « « « « « « ˆ « « « j ˆ ˆ« l « ========================= ˙ « « « j ˆ ˆ « «j coøn maõi ñôïi doøng ñôøi leâ theâ Ngoài ngô ngaùc nhìn truyeän « œ œ. « « œ « « »»» »»» ˆ « « l « »»» ˆ « «. « « œ »œ ˙ » » « l « »» »» »» ˆ « ˙ Œ ‰ œ »»» »J »» j ˆ « ˆ « j ˆ « =========================l & l ñôøi quanh saân nöûa nhö chaáp nhaän nöûa coøn thöông thaân Cuõng œ œ «. « œ « « « « « »»» »»» « « »» « ˆ ˆ l » ˆ «. « l « « « « l « « « j « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˙ « « « « « _. _ ˆ ˆ =========================l & j « _ « « « j _ ˆ ˆ « « nhö laø coû ngaû theo möa ñoå sao coøn vaãn sôï gaäp gheành cheânh veânh « « Œ ‰ « l œ œ œ. « l œ œ œ. œ l œ œ œ. œ l « »»» »»» »»» « »»» »»» »»» »J »»» »»» »»» »J ˙ « j ˆ « j ˆ « ========================= & »» »» Möôøi naêm nhö say möôøi naêm choân ñi nöûa naêm quanh vaây nöûa œ œ ˙ »»» »»» »»» ˙ Œ ‰ œ œ « œ. « »»» »J »» « »» »» » ˆ « « « « . #ˆ j ˆ l « « « « « =========================l & l l « » « ˆ ˆ ˆ « « « j « naêm vaãn quyù Coù ai veà xuoâi xin gôûi moät lôøi ñaâu « « « « « « « « « Œ ‰ « « œ « #ˆ « « . « l #ˆ « « & « ˆ ˆ « ˆ « ˆ ˙ j « « « « l ˙ « =========================l « « « l « »»» ˆ ˆ « « j «. ˆ « « « j ˆ « cuõng laø ngöôøi ñaâu cuõng ngöôøi thoâi Moäng mô vaãn moäng chaúng « œ œ. « « œ « « »»» »»» ˆ « « l « »»» ˆ « «. « « œ »œ ˙ ˆ » » « l « »» »» »» « ˙ Œ ‰ œ »»» »J »» & j ˆ « ˆ « j ˆ « =========================l l = sôï long ñong ñôøi thoâi seõ roäng chaúng sôï hö khoâng Ta œ œ «. « œ « « « « « »»» »»» « « »» « ˆ ˆ l » ˆ «. « l « « « j « « « « « & « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « j « « ˆ « ˙ « « « « _. _ l « ˆ « ========================= « « « lw =” « j _ _ ˆ ˆ « coøn coù ñöôïc Tình Yeâu Cao Vôøi ta coøn coù ñöôïc Tình Yeâu Khoâng Vôi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản