Bài hát ly rượu mừng - Phạm Đình Chương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
781
lượt xem
86
download

Bài hát ly rượu mừng - Phạm Đình Chương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ly rượu mừng - phạm đình chương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ly rượu mừng - Phạm Đình Chương (lời bài hát có nốt)

  1. Ly röôïu möøng. Phaïm ñình Chöông 3 « « « « « b4 « « ˙ « « l « ˆ « ˙ « ˆ l ˙ « l « « l « « « »»» ====================== l & ˆ « « « « ˙ « _ ˙ « « «= ˆ « _ l « ˆ « ˆ « Ngaøy xuaân naâng cheùn ta chuùc nôi nôi Möøng anh noâng ˙ »»» œ « « « b »»˙ œ »»» »»» « ˙ « ˆ l œ œ « l « « « ========================= l & » l l »»» »»» « ˆ « ˙ « « _= « ˆ « phu vui luùa thôm hôi Ngöôøi thöông gia lôïi töùc Ngöôøi b « « « « « « l «. ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ l « « « l ˙. «. « « « « « « « « »»» ˙ Œ » ˙ « l « « « j ˆ ˆ ˆ « « « ========================= l & l »» = »»» . coâng daân aám no Thoaùt ly ñôøi gian lao ngheøo khoù b ˙ ˙. »»» ˙. »»» ˙. »»» ========================= l & œ »»» œ œ »»» »»» ˙ œ « »»» »»» « ˙ « « «= ˆ « l l l l l l »»» . AÙ A A AØ Nhaáp cheùn ñaày vôi chuùc ngöôøi ngöôøi b «. l ˙ « ˙ « ˙. »»» ˙. »»» ========================= l & l l l ˙. »»» l œ »»» « « « « ˆ « « « « ˆ l ˙ «= « « ˆ « vui AÙ A A AØ Muoân loøng xao xuyeán duyeân b «. « « « « « « « ˙ « « l ˙ « Œ « ˙ « « l « ˆ « « ˆ l ˙ « « ========================= l & l »»» « ˆ l «. « ˙ « = ˙ « ñôøi Roùt theâm traøn ñaày cheùn quan san b œ »»» « « ˆ « œ »»» œ œ œ »œ « . »»» »»» »»» » « ˙ « œ. »»» œ « »J « »» ˆ l « . « « ========================= l & l » l l ˙ « = Chuùc ngöôøi binh só leân ñaøng Chieán ñaáu coâng thaønh b «. « « l «. « « « « « « & ˆ « « « j ˆ « « ˆ « ˙ « l _ « « « ˆ ˆ « « « « _ ˆ l « « « l « ˆ ˆ ˆ « « « ========================= l « ˙ « « « bˆ = « « saùng cuoäc ñôøi laønh Möøng ngöôøi vì nöôùc queân thaân mình (hm b « Œ « « « « « « l ˙ « « l « ˆ « « ˙ « « « l « ˆ _ « « « l_ ========================= l & _« « « « ˆ l ˙ « « »»» œ »»» = ˆ « _ ˆ « ˙ « _ ˙ _ « « ˆ « hm) Kìa nôi xa xa coù baø meï giaø Töø laâu mong « « « « b ˙ »»» œ »»» « « « ˆ ˆ ˆ l «. « « « « ˙ œ « « ˙ »»» « « l »»» ˆ l « . =l « « « ˙ « « ========================= & l l ˆ ˆ « « con maét vöông leä nhoøa Chuùc baø moät sôùm queâ höông
  2. b « « l « « « « ˙. » ˙. »»» ˙. & « « ˙ ˆ « « « « « l « . l »» « l « ˆ ˆ ˆ « « « ˙ « ========================= l l » l »» ˙. » l »» = _ _ « _ « « ˙ « ˆ « « «. ˙. Böôùc con veà hoa noãi yeâu thöông AÙ A A AØ b œ œ œ œ « » ˙. »»» ˙. »»» »»» »» ˙ »»» »»» ========================= l & » l l « ˙ « « l « l »» ˆ « ˙ « l l »»» ˙. » l »» = Haùt khuùc hoan ca thaém töôi ñôøi lính AÙ A A AØ b »»»œ « « l « « l « . l « ‰ « « l « « l « « l « . =l « « ˆ « « « « ˙ ˆ ˙ « « « ========================= & « « « « « « « ˆ _ ˆ ˙ _ ˙ ˆ « ˆ « « ˆ « « j « « ˙ « ˆ « « Chuùc meï hieàn döùt u tình Röôïu haân hoan möøng ñoâi uyeân öông b «‰« « ˙ œ « œ « « « »»» »»» ˙ » l ˙. « »» »»» « « l « . l « « « =l j ˆ ˆ ˆ l « « « « ========================= & l l_ « « « ˆ ˙ ˙ « « « « « « _ _ ˆ ˆ ˆ « « « Xaây toå aám treân caønh yeâu ñöông Naøo caïn ly möøng ngöôøi ngheä b «. « ˙ « «. « ˆ « « ˆ l œ œ œ l œ « « l ˙ . l œ Œ œ=l « « ˆ « j « « »»» »»» »»» ========================= & l »»» « « ˆ ˆ « « »»» »»» »»» só Tieáng thi ca neùt chaám phaù toâ theâm ñôøi môùi Baïn b œ Œ œ œ Œ « œ Œ « «. »»» »»» »»» « »»» « « œ « « » « ˆ ˆ l « ˆ l ˙ « « ========================= l & l l »» ˆ « l « « . = « « « « « ˆ ˆ « « « ˆ j « hôõi Vang leân lôøi chuùc thieâng lieâng Chuùc non soâng hoøa bình hoøa « « «. « « b « «. « ‰ « œ l « «. « l ˆ »»» ˆ « « ˆ « « l « « « l « «. « l ˆ « _ ˆ « ˆ ˆ « j ========================= & ˙ « « « ˆ ˆ « « « j ˆ « = « « _ j ˆ « j « ˙. ˙. bình Ngaøy maùu xöông thoâi tuoân rôi ngaøy aáy queâ höông yeân b « « « « « « » » ˙. « « l « « « l « « « l « . l « Œ l »» l »» & ˙ ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « _ ˙ « _ « « « ========================= l « ˙ « » l »» = ˆ _ « « ˆ « ˙. vui Ñôïi anh veà trong cheùn tình ñaày vôi Nhaác cao ly b ˙. »»» œ œ œ »»» »»» »» ˙ »»» œ »»» « « «. « »»» ========================= l & l » l l « ˙ « « l ˙ ˆ « « l = naøy Haõy chuùc ngaøy mai saùng trôøi töï do Nöôùc & b ˙. l ˙. »»» »»» l ˙. »»» l œ « « »»» « « ˆ « =========================l l l « « ˙ « « « l «. ˆ « « ˙ « « Œ l« = ˙ « ˆ « fi ˙. non thanh bình muoân ngöôøi haïnh phuùc chan hoøa b « « « ˙ œ ˙. »»» »»» »»» œ « « »»» « « ˙. »»» ˙. »»» »»» ˙ Œ »»» « « & ˆ ˆ _ l « « « ========================= l l ˆ ˆ l « « l l l = ” ˆ « Öôùc mô haïnh phuùc nôi nôi Höông thanh bình daâng phôi phôùi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản