Bài hát mái trường mến yêu - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
953
lượt xem
130
download

Bài hát mái trường mến yêu - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mái trường mến yêu - lê quốc thắng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mái trường mến yêu - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

  1. Maùi tröôøng meán yeâu. #c « Leâ quoác Thaéng « « _ « « « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « j « j j « ˆ « « « « « « l « j j ˆ ˆ « « « « « ˆ « ====================== l & ˆ « « « ˆ « Œ = j OÂi haøng caây xanh thaém döôùi maùi tröôøng meán yeâu Khi bình minh heù saùng phoá phöôøng coøn nguû yeân # & « « « « « « _ « « « j « j ˆ « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « « j « « l « « « j ˆ « j ˆ « « « « œ « « »»» j j ˆ ˆ « « ========================= l Œ = j ˆ « Coù loaøi chim ñang hoùt aâm thaàm töïa nhö noùi Khi gioït söông long lanh vaãn coøn ñoïng treân laù... # 1.« « « « « « « « ‰ « ˆ « « « œ & « « « « « j ˆ « j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « l ˆ ˆ « « « =========================l« « »»» j j ˆ ˆ « « Œ = Vì haïnh phuùc tuoåi thô vaø cho ñôøi theâm söùc soáng # « « « « « « « Œ & « _ « « «. « ˆ ˆ ˆ _ « « ˆ j ˆ « j j « « « « « « ˆ l « ˆ « « « ˆ « « ˆ « =========================« ˆ « ={ ” « j Thaày dìu daét chuùng em vôùi taám loøng thieát tha # 2. « « « « « « « « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ « « j j j « « « ˆ ˆ « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « ˆ l « « « ˆ « j j « j « « j « « =========================l & j ‰ « «= j ˆ « ...Thaày böôùc ñeán tröôøng em mang moät tình yeâu öôùc mô Cho # « « « « « Œ « « « « « j j ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « « « « « « #ˆ « « l _ ˆ « « « j j « « & « _ j ˆ « j ˆ « « « « ˆ ˆ =========================l j ˆ « j = töøng aùnh maét treû thô Cho töøng khuùc nhaïc dòu eâm # « «. « « « « & «. ˆ « « « j ˆ « « ˆ « j l « « « ˆ « « ˆ ˆ « j « « « j ˆ ˆ « « Œ = =========================l Nhö thôøi gian eâm ñeàm theo thaùng naêm # « « « « «. ˆ « « «. « ˆ « « ˆ « « « l « « « œ Œ l «. « ˆ ˆ »»» j « « ˆ « j ˆ j « =========================l & j ˆ « « «. « « j ˆ « ˆ « « «= j ˆ « Nhö gioøng soâng gôïn ñeàu theo côn gioù Mang tình yeâu cuûa # « « « « « « « « « Œ «. « «. « « « ˆ « « « l « « « « « = « & ˆ« ˆ ˆ ˆ ˆ j « j j j « « « « « ˆ l « « ˆ « ========================= j ˆ « j « ˆ « ˆ ˙ ˆ « ˆ j j j j « « « « ” Thaày ñeán vôùi chuùng em Ñeå döïng xaây queâ höông töông lai saùng ngôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản