Bài hát mặt trời bé con - Trần Tiến (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
732
lượt xem
169
download

Bài hát mặt trời bé con - Trần Tiến (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mặt trời bé con - trần tiến (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mặt trời bé con - Trần Tiến (lời bài hát có nốt)

  1. Maët trôøi beù con. Traàn Tieán »»» »» »»» œ »»» »»» »» »»» » »»» » b 2 Œ œ »œ l œ »»» œœ œl œ »»»œ »œ l ˙ « ‰ »»œ »œ œ »»»œ œœ œ œ œ »œ ˙ « » »» »»» » »»» »»» »» »»» »»» »» »»» & 4 ======================l » lˆ j « l l l « « «« « « « « « «« « « « «« « « « « « «« (ænto... ...) b Œ « « l ˆ « « « l ˆ « ˆ l ˆ ˆ «_ l _ _ « ˆ «ˆ « ˆ « « « «« « ˆ =========================l & « ˆ « « ˆˆ ˆ _ « « « « ˆ « Ngoaøi kia coù coâ beù nhìn qua khe nghe tieáng ñaøn cuûa Œ « l « « « « ˆ « « « « Ngaøy xöa cuõng nhö beù tuoåi coøn thô toâi vaãn thöôøng troäm b « « ˙ l « « ˆ « ˆ « « l « « « ˆ « ˆ ========================= & ˆ « ˆ l « « ˆ « l « « « « ˆ « « « « « « ˆ « «_ « ˆ « ˆ « « « « « toâi Ngoaøi kia coù chuù beù treøo caønh me maét xoe troøn Œ « l œ œ œœ l œ « l œ œ œ œ l »»» »» »» » « nghe Nhaø beân coù anh lính rôøi xa queâ hay chôi ñaøn b « « « l « « « « « « ˙ « ˆ « »»» » »» ˆ « »»» »»» »»» »» ========================= & _ ˆ ˆ « « « ˆ « l » » laéng nghe Ñaøn toâi haùt caâu gì maø sao coâ beù cöôøi « « ‰ « »»» œ »»œ œ œ « raát khuya Ñaøn anh ñaõ cho toâi trôøi xanh nhö öôùc mô b œ »»» « « « ˙ « « j ˆ « ˆ l œ « « »»» =========================l & ˆ « l l » »» l »»» « ˆ « nghoä gheâ Ñaøn toâi haùt caâu gì maø « «« »»» »»» l « l « ‰ « l « « « ˆ l « « l tuoåi thô Ñaøn anh ñaõ cho toâi doøng b œ »»» œ »»»œ »»œ œ œ »»» « ˙ « « j « ˆ « « ˆ «« « « ˆ « «« ˆ ˆ « ˆ« « » » l ========================= & ˆ « « sao chuù beù ngoài mô maøng Haïnh phuùc quaù ñôn sô ñôøi b « « ˆˆ « « « « ««l « « l « « « ˆ l « l Œ « « l « « « l « soâng mang caùnh buoàm khaù voïng Tuoåi thô ñaõ ñi qua giôø « «« ˆ & ˆ ˆ « « « «« « ˆ « « « « « « « « ˙ ˆ ˆ ˆ « « « _ _ _ « « « « ========================= ˆ « « « « « « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ « toâi ñaâu coù ngôø töøng ñeâm coâ beù chôø nhö chôø töøng giaác « « « ˆ «« « « Œ « l « « « « l « « l « « ««l « « l ñaây haùt beân em töøng ñeâm ñöùng quanh toâi nhöõng maët trôøi beù & b « « l « ˆ « « «« ˆ «ˆ « ˆ ˆ ========================= « « «« « « ˆ « «« « ˆ « ˆ ˆ« ˆ « « ˆ ˙ « ˆ « « mô Haïnh phuùc voán ñôn sô ñöøng queân caùc em thô töøng « « « « »»» »œ thô b « « ˆ « « « ˆ l ˙ l Œ œ œ l »»»œ œ »» l ˙ « « « « ˆ ˆ « « « »»» »» » »»» œ Œ »»» ========================= & « l ” ñeâm vaãn ñoùn chôø nhö maët trôøi beù thô. 1982

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản