Bài hát màu thời gian - Nguyễn Xuân Khoát (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
76
lượt xem
9
download

Bài hát màu thời gian - Nguyễn Xuân Khoát (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát màu thời gian - nguyễn xuân khoát (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát màu thời gian - Nguyễn Xuân Khoát (lời bài hát có nốt)

  1. Maøu thôøi gian. thô : Ñoaøn phuù Töù nhaïc : Nguyeãn xuaân Khoaùt « «« bbb 2 Ó Ó Ó Ó l Œ « « « l « . œ l « « « « =l ˆ « ˆ ˆ »» « «« « J « « « « & 4 ====================== l l l ˆ « » j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « Sôùm nay tieáng chim thanh trong gioù bbb « « « « l « « Œ l « . ˆ « « l « Œ l Œ « « l « ˆ « œ l « ˆ « « « ˆ « « _ ˆ ˆ « ˆ « ˆ « « j j j « « «« « «ˆ _ _ « «j « « ========================= & ˆ « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « »J « j j j « ˆ « « « ˆ »» = j j « « j j « « xanh dìu vöông höông aám thoaûng xuaân tình Ngaøn xöa khoâng laïnh nöõa b b b œ œ « l « œ ‰ l Œ ‰ « l « ˆ « ˆ l « ‰ « l « « « ‰=l »J »J « « J »» »» ˆ ˆ »»» « « « « « _. « « « _ _ « « « ˆ « « ˆ « « « ˆ ˆ ˆ j & « « ========================= j « « « ˆ « « j j j « ˆ ˆ « « Taàn Phi ta taëng daâng naøng trôøi maây phaûng phaát bbb ‰ « « « « « « «_ _ ˙ Ó Œ « « « « « « « « ˆ «. « l « ˆ «« « « ========================= l & «ˆ « ˆ l l « _ ˆ « l _ ≈ _ « _ l « «= « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « k j « « ˆ « nhuoám thôøi gian Maøu thôøi gian khoâng xanh bbb « « l « ≈ « « « l « « _ _ _« « «« « ˙ ˆ « « ========================= & ˆ « « « ˙ « Œ « « « « « « l « ≈ _ « =l « ˆ ˆ « k « « ˆ « « _ « ˆ « « « ˆ k j ˆ ˆ « « l l ˆ « j « ˆ maøu thôøi gian tím ngaùt höông thôøi gian & bbb « « l « « l « ≈ « « « l « « _ ˆ « « « « « « « . œ l »»»˙ k « « « ˆ _«_ _ « ˆ ˆ ˆ ˆ ========================= »J »» 3 « 4 « « _=l ˆ ˆ « « « « « ˆ « _ ˆ « « ˆ « j « « ll « ˆ « khoâng noàng höông thôøi gian thanh thanh Toùc maây moät bbb œ . œ œ »J »» « »»» »» » « l « « « l « «. «. l ˙ « « « ˆ ˆ ˆ « « « ========================= l & « « ˆ ˆ « « œ »»»˙ . »J »» l ∑ l = moùn chieác dao vaøng Ngaøn trung e leä phuïng quaân vöông bbb « « « « « œ « . œ l œ « . l « « « « « l « « . « l « = j« « ˆ «l » « »J »J»» « « « ˆ « « » ˆ ˆ « _ ˆ » ˆ »» « ========================= & j ˙ « «« « «« « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ _ ˆ ˆ ˆ _. l 4 «« « «ˆ « « « ˙ j 2 « « j « « Traêm naêm tình cuõ lìa khoâng haän Thaø neùp maøy hoa thieáp phuï chaøng b b b 2 l l œ œ œ œ l #ˆ ‰ ‰ « l « « « « l « 4 J J J »J « »»» »»» »»» »» ========================= & « j « « _ _ « _ « j « « j « ˆ « « ˆ « ˙ «. « « ˆ lˆ « ˆ « « « _ l « « =l « ˆ ˆ « ˆ « j j j « ˆ « j « Duyeân traêm naêm ñöùt ñoaïn uû tình moät thuôû coøn höông Höông thôøi gian thanh bbb « « « « « « « l «. « l «. « l « Œ l Ó l Ó « ˙ « « ˆ ˆ ˆ « l _. _ ˆ « « « ˆ « « « j ========================= & ˆ ˆ « «j j l Ó l Ó =” thanh Muøa thôøi gian tím

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản