Bài hát màu tím bằng lăng - Tôn Huy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
111
lượt xem
19
download

Bài hát màu tím bằng lăng - Tôn Huy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát màu tím bằng lăng - tôn huy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát màu tím bằng lăng - Tôn Huy (lời bài hát có nốt)

  1. Maøu tím baèng laêng. Toân Huy #4 « « j « 4 « ˆ « « « j « « ˙ »»» j « œ « ˆ « « »J j ˆ »» « ====================== l & ˆ « j _ ˆ « ll « « j ˆ = « « j ˆ « Nhöõng chieàu buoàn thaønh phoá Moät maøu tím baèng # ˙ « « « « « £ »»» « « « « l « ˆ ˆ ˆ ˆ « « j j j j « « «. « j « « ˆ ˆ « « =========================l & « « « ˆ « _ ˆ « « _ _ « ˆ « laêng Moät chuøm caây lô löõng Moät noãi loøng laëng # « « « « « « œ « « »J « « « ˙ « ˆ ˆ ˆ _ l ˙ « « « j « « « « j j « »»» j j ˆ ˆ »» « « =========================l & j ˆ « j ˆ « thinh Nhöõng chieàu buoàn thaønh phoá Moät mình em vôøi # £ ˙ »»» « « « « « « « « « « « « « & « ˆ ˆ _ l _. ˆ « j « « j « « j « ˆ _ ˆ ˆ _ l w « « « « =========================l j ˆ j ˆ « « ˆ « xa Haøng caây ñöùng thaãn thôø Chieàu bô vô töï tình # ˙ »»» œ œ »J »»» »» œ »J »» ˙ »»» œ œ œ »»» »»» »»» ˙ »»» œ « »J « »» ˆ œ »J =========================l & l l « »» £ Nhôù nhöõng ngaøy hai ñöùa beân nhau Ñöôøng coâng # ˙ »»» œ »»» œ œ »»» » « « £ « « « « l »» l ˙ »»» ========================= & »» _ _ l « œ « »J « « « ˙ « ˆ « ˆ « ˆ « « £ ˆ « j ˆ « £ vieân caây boùng ñoå daøi Trôøi thaønh phoá nhö quen nhö # « « « « « « « «« « l « « « & _ _ ˆˆ _ _ « « «« _ « « « « « l « ‰ « « « « « l ˆ « ˆ ˆ « « ˆ « ========================= « ˆ « « « ˆ j ˆ ˆ _ « « « « ˆ j j j « ˙ « j ˆ j « « j « ˆ « ˙ j laï Chuû nhaät naøy vaéng boùng anh yeâu nhöõng chieàu buoàn thaønh # « « œ « « »J « « « « « ˙ »»» j j ˆ ˆ »» « « ˆ l ˙ j « »»» « « « « « j œ ˆ ˆ ˆ j j « =========================l & »J »» phoá Moät maøu tím baèng laêng Laø loøng em nhôù # « « « « £ « « «. ˆ « « « « « « ˆ « ˆ « ˆ « « « l w ˆ ˆ « « ========================= & « _ ˆ « j =” ai Nhôù ai vaø nhôù ai?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản