Bài hát miu con của em - Trần Minh Phi (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
92
lượt xem
7
download

Bài hát miu con của em - Trần Minh Phi (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát miu con của em - trần minh phi (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát miu con của em - Trần Minh Phi (lời bài hát có nốt)

  1. Miu con cuûa em. « « « bb c œ œ œ œ « « « « Traàn Minh Phi J J J »J ˆ « « j j j œ œ œ Œ & “ { »»» »»» »»» »» « ˆ ˆ « l »»» ====================== l j ˆ « »»» »»» = OÂi Miu con cuûa em qua ñôøi moät ñeâm möa kia A Miu con cuûa em maét troøn ñeïp bao ngaây thô « bb œ œ œ œ « « « « »J »J »J »J ˆ « « « l « »» »» »» »» j « j « ˆ ˆ j « ˆ ========================= l & « ˆ « « « ˆ « « « ˆ « Œ = j « Miu ra ñi luùc em ñang coøn nguû say trong mô Thöông Miu con cuûa em hay thöôøng nguû treân tay em « bb « « « « « « « « l « Œ l « « « « « Œ l « ˆ « « « ˆ j ˆ ˆ ˆ « « « «. « « « « « j j j j « « « « « _ ˆ ˆ ˙ « j j ========================= & ˆ « « « j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « = Khi saùng ra thöùc daäy thì em môùi hay Töø ngaøy tan lôùp veà Ñaây chieác khaên Miu ñuøa coøn treân toùc em Laïy trôøi Miu seõ veà bb « « « « « Œ « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « l ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ= j j j j j j j j « « « « « « « « ========================= l & chaúng thaáy boùng Miu ra maáy chieác laù me vaøng naèm mô quanh vôùi giaác nguû ñeâm nay Miu bay leân treân trôøi laøm ñoâi maét... b b 1. œ »»» œ »»» œ »»» Œ 2. « « « « « « Œ ========================= l & { ” ˆ « ˆ « ˆ « = hieân baâng khuaâng ...sao long lanh. bb « . « œ . œ ˙ . « « »»» »J »» »» l » Œ «. œ «. œ «. « »J « »J « Œ ˆ ˆ « «j l ˆ »» ˆ »» l ˙ ========================= & “{ « « « ={ ” (hu hu hu .... ... ...)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản