Bài hát môi hồng đào - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
100
lượt xem
16
download

Bài hát môi hồng đào - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát môi hồng đào - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát môi hồng đào - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Moâi hoàng ñaøo. Trònh coâng Sôn # 3 Œ ‰ « « « œ. « « « « « « « « « «. « « « 4 « « « l l »»» « _ «« ˆ ˆ « « l ˆ « « « « « j « _ « =l « ˆ « « «ˆ ====================== & _ « ˆ « ˆ j ˆ « « ˆ « ˆ _ « « « « « « ˆ j ˆ ˆ « « Moät cuoäc tình nhoû beù Beân ñoâi moâi hoàng ñaøo Ñöôøng ñôøi xa laém # « «« ‰ ˆ« ˙ «« » ‰ « « ˙ « « » « « «. ˆ « œ œ »»»œ »»»œ ˙ »J »»» »» »»» «« » «l » ˆ « « » ˆ « » « l ˆ « « « « =========================l & » l « ˆ ˆ nheù Em khoâng nhôù toâi sao Haõy veà mau Haõy veà mau Tuoåi möôøi # « « « «« «. « « « l ˆ. « « « « l œ. « « « « l «. « « « « l « « « « « « « »»» ˆ ˆ «« « j « « «« ˆ « «« & #ˆ « ˆ ˆ « « j « « « « ˆ _ _ «« « ˆ «ˆ j « « ˆ ========================= « ˆ « ˆ« « ˆ « « «ˆ _ _ «« ˆ « ˆ j « « ˆ saùu moâi hoân laàn ñaàu Duø ngaøy möa hay naéng Boâng hoa vaãn laø ngöôøi Moät ñaøn chim raát # « «« ‰ ˆ« ˙ ‰ « ˆ œ . #ˆ « « « « »» « «. ˆ « »J »»» »»» »»» l »»» œ œ œ œ ˙ »» « « »» «« » «l ˆ «« » ˆ««l « « « « j « « « ˆ _ =========================l & » « « ˆ traéng trong saân ñöùng xinh töôi Em laø ai em laø ai Toâi tìm haït # « « « « « « « œ. « « « « & «. ˆ « ˆ ˆ « l « « « ˆ j « « « « « ˆ « ‰ « ˆ« l » « « ˆ »» « _ «« « « « =========================l « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « « « j « « « _ « « ˆ j ˆ « « buïi bay trong cuoäc ñôøi Moät laàn toâi ñöùng ngaém xoân xao raát nhieàu # « « « « «. «« l « «. _ _ « « ˆ « « «ˆ « œ œ »»»œ »»»œ l ˙ »J »»» »» »»» ‰ «« ˙ « « »» ««l » ˆ«« ˆ «« «« ‰ ˆˆ «« « « & ˆ« « ˆ =========================l « « j ˆ ˆ « « » lôøi Moät loaøi chim môùi ñeán Vui nhö naéng ban mai Haõy veà ñaây haõy veà # œ. « « « »»» « « « l «. « « « « « #ˆ « « ˆ « « l ˆ. j « « « « « « « « & j #ˆ ˆ « « « _ « ˆ « ˆ « =========================ˆ « « « « « _ « « « « _ ˆ ˆ l j « ˆ ˆ « « ñaây toâi caàn nhìn laïi naéng trong nuï cöôøi Moät laàn em ñaõ # . « « « « « œ »»» « « « « «. « « « « «. j « ˆ ˆ ˆ « «l « « « « « «« « « ««l ˆ « œ œ »»»œ »»»œ ˙ »J »»» »» »»» ‰ «« «« «« ˆ« ˆ ˆ « «ˆ =========================l & « « _ _ « j ˆ ˆ ˆ » l « ˆ « ñeán haân hoan oâi cuoäc ñôøi Nuï taàm xuaân haõy aám Ñoâng sang khoaùc vai toâi Nhöõng ngaøy # ˙ « « « « »» « « #ˆ . « « « »»» ‰ ˆ ˆ ˙ « « » « l « « « l « « « « ˆ ˆ « « ========================= & « « ˆ l «. ˆ ˆ « « « « j « « ˙ « ” vui nhöõng ngaøy vui Tuoåi möôøi saùu xanh cho moïi ngöôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản