Bài hát mộng chiều xuân - Ngọc Bích (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
280
lượt xem
60
download

Bài hát mộng chiều xuân - Ngọc Bích (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mộng chiều xuân - ngọc bích (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mộng chiều xuân - Ngọc Bích (lời bài hát có nốt)

  1. Moäng Chieàu Xuaân. Ngoïc Bích 2 ≈ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « 4 « « ˆ « « « « « « « « « _ « « « ˆ « « ˆ ˆ ˙ l ≈ « « « « « ˆ l « « « « « ˆ « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ ====================== & « ˆ « ˆ « l = Gioù chieàu thaàm vöông bao nhôù nhung ngöôøi yeâu thoaùng qua trong giaác « « œ »œ »»»»œ œ »»» » »»» »œ »»œ »»œ « »»» » » « « « « « ˆ « ˆ « « « « « « « « =l « « ˆ ˙ « ========================= & l l ˆ « l ˆ « ˆ « « « « « « « ˆ ˆ « « « « « « « « « moäng vui nguoàn mô nhöõng ngaøy mong chôø traùch ai ñaønh taâm höõng « « « « « « « « « « « « « ˙ l « _ « « « ˆ ˆ « « « « « « « ≈ ˆ « « « « l « ˙ « l ========================= & « ≈ « « « ˆ ˆ « l « « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « « = « ˆ hôø Moái tình ñaàu xuaân ai thaáu chaêng loøng tha thieát buoâng theo tieáng « »œ »œ »»»»œ œ »»» »œ »»œ œ « « « « « « « « « « « « & ˙ « »» » »»» » »»» « ========================= l l l ˆ « ˆ « « « ˆ l « ˆ « « « = « « ˆ ˆ « « ñaøn mô ñôøi aùi aân nhöõng ngaøy phong traàn soáng trong moäng ñeïp ngaøy ‰ œ »œ »œ « « œ «. « « « ˙ »»» »J »» »» »» « « »»» ˆ. ˆ « ========================= l & l l »»œ « « « « l « « ˆ «= ˆ « « ˆ ˆ « xuaân Ngaây thô daùng huyeàn ñeán trong mô loøng anh bôùt « ‰ œ »J »» œ œ »»» œ. »»» »»»œ œ »»» »œ »» « « l »» ========================= l & ˙ l = « « « « « « « « « « saàu moäng vaøng phuùt tan theo gioù « « « « « « « « ˆ. « « « « ˆ ˆ « l « « ˙ « l ≈ « « « « « «=l « « « ˆ « _ « « « ˆ « « ˆ ˆ « ˆ « ========================= & « ˆ ˆ « « « « « « « chieàu bieát em veà ñaâu Haõy traû lôøi loøng anh maáy « « « « « « « « »œ »»œ œ œ »»» « ˙ « ≈ ˆ « « « ˆ ˆ l « « ˆ « « « « ˆ « ˆ « « ˙ « ========================= l & l l »» » »»» = caâu tình duyeân vôùi em trong kieáp naøo xuaân coøn thaém töôi œ œ »»œ « »»» » « l « « « « « ˆ ˆ « « « « « « « « « « « « ˆ ˙ »»» œ Œ »»» & » »» » ˆ « « « ˆ =========================” ˆ l l = em coøn mong chôø aùi aân keûo taøn ngaøy mô (1954)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản